Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę ws. wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie - poinformowano na stronie internetowej BFG. Wypłaty realizowane będą do końca lutego 2015 roku.

Wypłaty realizowane będą za pośrednictwem PKO Banku Polskiego we wskazanych na stronie www.pkobp.pl oddziałach Banku od 19 grudnia do 28 lutego 2015 roku. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Od listopada 2013 roku SKOK-i zostały objęte systemem gwarantowania depozytów. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tysięcy euro, czyli 418 050 złotych, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie.

Deponenci SKOK Wołomin powinni zgłosić się osobiście do jednego ze wskazanych oddziałów PKO Banku Polskiego z dokumentem tożsamości. Środki zostaną wypłacone w gotówce lub przesłane na konto wskazane przez klienta w wysokości wskazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W przypadku kwot przekraczających 25 tysięcy złotych konieczne jest poinformowanie PKO Banku Polskiego z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych, telefonicznie lub osobiście, o planowanej wypłacie gotówkowej.

PKO Bank Polski nie pobiera opłat od klientów za wypłatę środków gwarantowanych niezależnie od tego, czy zostaną one przekazane przelewem, czy wypłacone w gotówce.

12 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o złożeniu wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości SKOK Wołomin. Wniosek ten związany jest z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy.

Według pełnomocnika zarządcy komisarycznego w SKOK Wołomin Artura Zająca, suma depozytów gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wynieść może około 2,2 miliarda złotych. Prawdopodobnie ochroną BFG zostanie objętych około 60 tysięcy osób.

(edbie)