Gdzie ubiegać się o wsparcie finansowe? Jakie są podstawowe różnice między obrotem a przychodem? To tylko niektóre z pytań, jakie w ramach Mapy przedsiębiorczości w RMF FM i na RMF24 zadaliście naszemu ekspertowi. Przez cały tydzień przyglądaliśmy się zarządzaniu kosztami w firmie. Na Wasze pytania odpowiadała Anita Gołębiewska dyrektor operacyjna portalu Superksiegowa.pl. Publikujemy te najciekawsze i najczęściej zadawane. W przyszłym tygodniu temat naszego cyklu to: niezależnie czy z kimś? Zapraszamy do śledzenia naszych stron w internecie i słuchania RMF FM.


6 listopada- piątek:

Cytat

Witam. Gdzie mogę się ubiegać o wsparcie finansowe ( kredyt, pożyczka) na pokrycie wkładu własnego do leasingu, mowa tu o kwocie 20 -30 tys.zł. Jest to firma transportowa busy do 3.5t .
Michał

Anita Gołębiewska: O kredyt czy pożyczkę na rozwój działalności przedsiębiorca może się starać w każdym banku czy instytucji finansowej. Warto również zorientować się w zasadach udzielania kredytów i pożyczek na preferencyjnych warunkach, z których można skorzystać dzięki wsparciu Komisji Europejskiej. Przedsiębiorcy mogą liczyć np. na:

- brak lub niższe wymagane zabezpieczenia

- brak lub niższy wymagany wkład własny

- dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej

- wyższa kwota, wydłużony okres finansowania

- obniżenie marży

- oferta jest łatwo dostępna (cała Polska, kilka tys. placówek)

Cytat

Jakie są podstawowe różnice między obrotem a przychodem? Dziękuję i pozdrawiam
Katarzyna

Anita Gołębiewska: Obrót są to należności lub wpływy brutto ze sprzedaży towarów lub usług. Są to więc kwoty, które przedsiębiorca otrzymuje od kontrahenta za wykonaną usługę czy sprzedany towar. Przychód natomiast jest to korzyść ekonomiczna, o wiarygodnie określonej wartości, uzyskana w ramach prowadzonej działalności. Pojęcia te często używane są zamiennie. Podstawowa różnica dotyczy jednak uzyskanych korzyści ekonomicznych, które nie są wynikiem sprzedaży towarów czy usług,  są to np. odsetki od środków na rachunku bankowym.

Cytat

Jak postępuje się w przypadku zmiany charakteru działalności gospodarczej?
Dominik

Anita Gołębiewska: Zmiana charakteru prowadzonej działalności nie wymaga od podatnika wielu czynności. Jedynym obowiązkiem jest zgłoszenie w dowolnym urzędzie miasta/dzielnicy zmiany w kodach PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Przedsiębiorca ma tak naprawdę możliwość rozszerzenia prowadzonej działalności o nieograniczoną ilości kodów PKD.  Warto jednak najpierw sprawdzić czy dodanie określonego kodu PKD nie będzie się wiązało z innymi obowiązkami, np. rejestracją do podatku VAT lub zmianą formy opodatkowania (wyłączenia dotyczą ryczałtu i karty podatkowej).

Cytat

Co grozi przedsiębiorcy w przypadku wystawiania faktur za usługi które nie pokrywają się z jego działalnością. Chodzi konkretnie o to, co w takich przypadkach może Urząd Skarbowy?
Dariusz

Anita Gołębiewska: Na dokonanie zmiany rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorca ma 14 dni od zaistnienia takiej okoliczności. Oznacza to, że możliwe jest podjęcie określonych czynności mimo braku zgłoszenia odpowiedniego rodzaju PKD. Jeżeli transakcji ta została prawidłowo rozliczona oraz odprowadzone zostały wszystkie należne podatki Urząd Skarbowy nic nie zrobi w takiej sytuacji. Jednak ustawa o statystyce publicznej przewiduje w takich przypadkach odpowiedzialność karną. Zgodnie z nią sprawca podlega karze grzywny oraz ograniczenia bądź pozbawienia wolności do lat 2.

Cytat

Do jakiego obrotu obowiązuje kasa fiskalna. Dziękuję i pozdrawiam
Marta:

Anita Gołębiewska: Obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej mają podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Limit jaki obowiązuje w 2015 roku to 20 000 zł. Ważne jest jednak to, że dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność pierwszy rok limit ten należy liczyć proporcjonalnie - kwotę limitu należy podzielić przez liczbę dni w roku, a następnie przemnożyć przez liczbę dni, w których prowadzona jest działalność.


5 listopada- czwartek:

Cytat

Witam. Jaka jest różnica między leasingiem operacyjnym a tym w drugiej opcji? Czy mogę zaliczyć do kosztów spotkanie z klientem w kawiarni lub na lunchu? Często mi się to zdarza. Dziękuję
Edyta

Anita Gołębiewska: Podatnik ma możliwość skorzystać z dwóch rodzajów leasingu: operacyjnego i finansowego. Od strony księgowej różnice są następujące:

Wydatki ponoszone w związku ze spotkaniami z kontrahentami mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Powinny być one jednak prawidłowo uzasadnione, tzn. powiązane z później osiągniętym przychodem lub z potencjalnym klientem, którego podstawowe dane identyfikacyjne należałoby umieścić na odwrocie faktury za takie usługi.

Cytat

Czy mogę rozliczać samochód w firmie jeśli nie służy ani do dojazdów do pracy (miejsce działalności obok miejsca zamieszkania) ani do dojazdów do ew. klienta? Potrzebuję auto np. do dojazdów do urzędów (US, UM, Sanepid itp.), do księgowej lub np. na kursy i szkolenia własne. Czy przy braku obowiązku prowadzenia rejestru kilometrów (auto jako środek trwały), urzędnik skarbowy może zakwestionować stan licznika i koszt poniesiony na zakup paliwa? Uprzejmie dziękuję za pomoc.
Wojciech

Anita Gołębiewska: Kosztem uzyskania przychodu może być każdy wydatek, który jest ściśle związany z prowadzoną działalnością oraz służy uzyskaniu lub zabezpieczeniu przychodu. Jeżeli pojazd jest używany również do celów prywatnych urzędnik mógłby zakwestionować taki wydatek. W przypadku podatku VAT problem ten się nie pojawia, gdy samochód nie jest zgłoszony w urzędzie na deklaracji VAT-26 jako pojazd używany tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej. Rozliczenie kosztów pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu pozwoli uniknąć takiego ryzyka.

Cytat

Czy można i jak rozliczyć koszty związane z zakupem sprzętu i materiałów przed datą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej dla jednoosobowej firmy?
Marcin

Anita Gołębiewska: Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie i interpretacji indywidualnej: "(...) Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają unormowania, które zabraniałoby zaliczenia do kosztów wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. (...) Zatem koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale mające związek z uzyskiwanym później przychodem stanowią koszty uzyskania przychodu (...)". Rozliczenie takich wydatków w działalności może się odbyć na podstawie: faktur, rachunków, umów, ale również oświadczeń o przekazaniu sprzętu czy materiałów na potrzeby działalności. Oczywiście trzeba pamiętać, że wyposażenie o wartość powyżej 3 500 zł podlega amortyzacji (okresowej lub jednorazowej).

Cytat

Czy mogę zliczyć do kosztów notę obciążeniową od kontrahenta za uszkodzony samochód który przyjąłem do przewozu? Nadmieniam, że trudnię się zawodowo transportem aut. Mam ubezpieczenie OCP lecz rzadko z niego korzystam -wzrost składki. Uszkodzenia są sporadyczne i nie są objęte ryczałtem ,stałą opłatą itp?
Bodusław

Anita Gołębiewska: Rozporządzenie w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów jasno określa jakiego typu dokumenty można uznać za dowody księgowe. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe wymienione w § 12 ust. 3  rozporządzenia: "(...) Inne dowody, wymienione w §13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

-  wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

- datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

- przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

 -podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

W § 13 zostały wskazane inne dokumenty które uważa się za dowody księgowe, takie jak:

- dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;

- noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;

- dowody przesunięć;

- dowody opłat pocztowych i bankowych;

- inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2.

 Niektóre wydatki zgodnie z § 14 rozporządzenia można dokumentować dowodami wewnętrznymi.

Z powyższego wynika, że Nota obciążeniowa nie została wymieniona jako koszt w KPiR, a więc zasadniczo nie może stanowić ona podstawy zapisu w księdze przychodów i rozchodów. Jednak zgodnie z indywidualną interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/1/415-1115/10/ZK) możliwe jest aby nota stanowiła dowód księgowy o ile posiada dane wymienione  w §12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia:

"(...) Zatem podstawą wpisu przedmiotowych wydatków w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów winny być inne dokumenty, o których mowa w § 13 pkt 5 ww. rozporządzenia, jeżeli zawierają dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. Jeżeli zatem nota obciążeniowa, o której mowa we wniosku zawiera ww. dane, a Wnioskodawca nie jest w stanie uzyskać na udokumentowanie przedmiotowych kosztów innych dowodów (np. faktur, refaktur, itp.) to nota ta może stanowić podstawę do ujęcia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.(...)".

Cytat

Kiedy VAT musi zostać wysłany do Urzędu Skarbowego? Dziękuję i pozdrawiam. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Paweł

Anita Gołębiewska: Deklaracje VAT-7 należy wysyłać do urzędu skarbowego do 25-go dnia każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, tzn. w przypadku rozliczania miesięcznego do 25-go każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, np. do 25-go listopada za październik. Natomiast w przypadku rozliczania kwartalnego obowiązku należy dopełnić do 25-go dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale, np. deklarację za III kwartał 2015 należało złożyć do 25-go października. Płatności tego podatku należy dokonywać w tych samych terminach.  


4 listopada- środa:

Cytat

Witam. Kupiłem dźwig w leasingu za 350 tys. Zł. Moja rata to 4.700zł. Czy cała ta kwota jest moim kosztem i o tą sumę pomniejszam podatek dochodowy?
Tomasz

Anita Gołębiewska: Wszystko uzależniane jest od  tego jaki leasing został wybrany przez podatnika oraz czy jest on zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Na rynku dostępny jest leasing operacyjny oraz finansowy.  Zakładając, że przedsiębiorca nie jest ,,VAT-owcem"  oraz, że wybrał leasing operacyjny - co miesiąc na podstawie faktur otrzymywanych przez leasingodawcę  w kosztach ujmowane są opłaty za czynsz, które zmniejszają dochód, wpływają zatem na wysokość podatku dochodowego. W leasingu operacyjnym to leasingodawca jest właścicielem dźwigu, więc sprzęt nie podlega amortyzacji. Leasing finansowy natomiast bardziej przypomina kredyt. Faktury nie są wystawiane, opłacane są tylko raty na podstawie wystawionych not obciążeniowych. Koszt w działalności stanowić będzie część odsetkowa raty, natomiast sam dźwig podlegać będzie amortyzacji, gdyż to podatnik jest w tej sytuacji właścicielem maszyny.


Cytat

Witam. Chciałbym wziąć leasing na auto osobowe za około 150 tys zł. Jaka forma finansowania będzie dla mnie najkorzystniejsza i czy istnieje możliwość odliczenia całego VAT-u?
Filip

Anita Gołębiewska: W przypadku zakupu samochodu osobowego, którego wartość przekracza 20 000 EURO (do przeliczenia na złotówki stosuje się średni kurs NBP z dnia przekazania auta do używania), najkorzystniejszą formą  finansowania będzie leasing operacyjny, który umożliwia ujęcie całości poniesionych wydatków na zakup samochodu, bez znaczenia jaka jest wartość pojazdu. Pozostałe formy finansowania pozwalają dokonać odpisów amortyzacyjnych jedynie do wartości nie przekraczającej wyżej wspomnianej kwoty. Odliczenie całego podatku VAT możliwe jest tylko wtedy, gdy zakupiony samochód osobowy zostanie zgłoszony do Urzędu Skarbowego jako samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej. Zgłoszenia takiego dokonuje się na druku VAT-26. Dodatkowo należy również prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu czyli tzw. kilometrówkę.

Cytat

Co trzeba spełnić by odliczyć pełen vat od samochodu osobowego zakupionego na firmę?
Daniel

Anita Gołębiewska: Odliczenie pełnego podatku VAT  od zakupu samochodu osobowego będzie możliwe po dokonaniu zgłoszenia auta do Urzędu  Skarbowego jak samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach prowadzonej działalności gospodarczej. Na zgłoszenie samochodu mamy 7 dni od dnia, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem. Oprócz zgłoszenia samochodu należy również prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu czyli tzw. kilometrówkę. Takiego samochodu nie możemy wykorzystywać w celach osobistych. Zgłoszenie dokonuje się na druku VAT-26.


Cytat

Chcemy z żoną otworzyć działalność polegającą na kupnie mieszkań i wynajmie. Z tego co wiemy, to jeśli przychody z wynajmu stanowią jedyny przychód firmy - to nie można ich objąć 8,5 % ryczałtem, tylko pełnym podatkiem 19 %. Czy jeśli poza działalnością będziemy pracowali na etacie w innej firmie - czy nadal naszym jedynym źródłem dochodu będzie wynajem? W jakiej sytuacji możemy skorzystać z podatku ryczałtowego 8,5 % a w jakiej jest to wykluczone?
Maciej

Anita Gołębiewska: Działalność gospodarcza i umowa o pracę są to dwa rożne źródła dochodów i nie należy w ciągu roku ich łączyć. Oznacza to, że przychody z tytułu pracy na etacie nie będą drugim źródłem w działalności. Ze zryczałtowanego podatku można skorzystać tylko przy najmie prywatnym (umowa o pracę nie wyklucza takiego rozwiązania). Natomiast w sytuacji kiedy podatnik chciałby prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na zakupie i wynajmie mieszkań, ma do wyboru dwie formy opodatkowania: skale podatkowa oraz podatek liniowy.

Cytat

Dzień dobry! Widzę, że wspomnieliście Państwo o wliczaniu części czynszu i opłat za media w koszty. Wydaje mi się jednak, że tę wydzieloną część mieszkania należy zgłosić do innej stawki podatku od nieruchomości (nie wiem jak z użytkowaniem wieczystym), co przy kilkukrotnie wyższych stawkach często się nie opłaca (lepiej w ogóle nie rozliczać czynszu w kosztach). Będę wdzięczna za wyklarowanie tej kwestii. Mam jeszcze pytanie także związane z biurem w domu - przy zakupie mebli do wyposażenia wydzielonego pokoju, gabinetu, czasem zdarza się, że po miesiącu, roku itp. mebel przestaje być potrzebny do prowadzenia działalności i lepiej wykorzystuje się go w części wspólnej-mieszkalnej. Czy w takim przypadku konieczne jest wyłączenie go z majątku firmowego i przeniesienie do prywatnego? Czy częściowe wykorzystanie takiego mebla na cele firmowe (np. 1 półka) wystarczy, jako uzasadnienie pozostawienia go w ewidencji kosztów działalności?
Maria

Anita Gołębiewska: Rozliczanie kosztów związanych z mieszkaniem wymaga od podatnika kilku czynności. Po pierwsze lokal należy zgłosić jako dodatkowy adres prowadzonej działalność w CEiDG. Następnie należy określić % w jakim mieszkanie będzie wykorzystywane w działalności. Dodatkowo należy udać się do Urzędu Miasta/ Dzielnicy  i dowiedzieć się czy jest konieczność zgłaszania danej powierzchni jako powierzchnia wykorzystywana w działalności gospodarczej.  Niektóre Urzędy nakładają wyższe podatki od nieruchomości od części, która wykorzystywana jest w działalności. Najlepiej również dopytać się ile taki podatki będzie wynosił (podatki ustalane są przez gminy, dzielnice). Bywa również tak, że jeżeli powierzchnia wykorzystywana na działalność nie przekracza 50% całego mieszkania Urzędy nie wymagają zgłaszania takiej powierzchni. Po dokonaniu formalności koszty związane z mieszkaniem mogą zostać uwzględniane w odpowiednim %. Istnieje również możliwość amortyzacji  własnego mieszkania, dzięki czemu nawet przy podwyższonym podatku od nieruchomości takie koszty mogą być opłacalne. Zmiana przeznaczenia wyposażenia, tzn. wykorzystywanie go do celów prywatnych wiąże się tym, że taki sprzęt trzeba wycofać z prowadzonej działalności. Samo wycofanie wyposażenia nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych. 


3 listopada- wtorek:


Cytat

Mam małą firmę zajmującą się sprzedażą materiałów biurowych. Razem ze mną pracują w niej cztery osoby. Osiągam dochody, które pozwalają „przeżyć od 1 do 1”. W związku z tym mam pytanie . Jaka jest zasada działania skali podatkowej 18 i 32 proc? Dziękuję i pozdrawiam
Violetta

Anita Gołębiewska: Podstawowa zasada działania skali podatkowej opiera się na dwóch stawkach podatku 18% i 32%, które uzależnione są od wysokości osiągniętego dochodu. Oznacza to, że stawka 18% przewidziana jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskali dochód nieprzekraczający 85 528,00 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, pozostała część dochodów zostanie opodatkowana stawką podwyższoną, czyli 32%. Ważną zaletą tej formy opodatkowania jest kwota wolna od podatku, czyli kwota, którą można zarobić bez konieczności jej opodatkowania (w roku 2015 wynosi 3091 zł).

ZOBACZ, JAK W UBIEGŁYM TYGODNIU NA WASZE PYTANIA ODPOWIADAŁ JAROSŁAW FORDOŃSKI

Cytat

Witam. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jak wygląda sprawa rozliczania umowy o dzieło podpisanej z osobą fizyczną?
Paweł

Anita Gołębiewska: Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, polega na tym, że przyjmujący zamówienie podejmuje się wykonania oznaczonego w niej dzieła, za co przysługuje mu wynagrodzenie wypłacane przez zamawiającego. Zamawiający koniecznie musi określić o jakie konkretnie dzieło chodzi - jest to warunek niezbędny do tego, aby umowa o dzieło mogła zaistnieć. Umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu, co oznacza, że z jej tytułu nie odprowadza się składek ZUS. Jedynym obowiązkiem zamawiającego dzieło jest wyliczenie i odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w imieniu wykonawcy dzieła (wykonawca dzieła otrzymuje wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o zaliczkę na podatek, tj. w kwocie netto). Kwota brutto ujęta na umowie jest w całości kosztem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku rozliczania się za pomocą Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów wydatek ten ujmuje się w kolumnie 12 (Wynagrodzenia w gotówce i naturze).

Cytat

Dzień dobry. W jakich przypadkach bardziej opłaca się zaliczka na podatek dochodowy a w jakich zryczałtowany podatek? Będę wdzięczna za odpowiedź.
Wiktoria

Anita Gołębiewska: Każda z wymienionych form opodatkowania ma swoje zalety i wady. Nie da się jednoznacznie określić sytuacji, w których korzystniejsze byłoby rozliczenie na zasadach ogólnych lub na zryczałtowanym podatku. Jedną z najważniejszych kwestii, którą trzeba wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji jest wysokość kosztów jakie przedsiębiorca prognozuje ponieść w danym roku podatkowym. Jeżeli koszty będą niskie bądź w ogóle ich nie będzie wtedy bardziej opłacalny byłby podatek zryczałtowany. Przed ostatecznym wyborem należy jednak sprawdzić jeszcze stawkę podatku zryczałtowanego dla danego rodzaju działalności. Stawki ryczałtu są bardzo różnorodne (w przedziale 3%-20%) i może się okazać, że mimo braku kosztów stawka będzie wyższa niż przy rozliczaniu na zasadach ogólnych. Taka sytuacja ma miejsce np. w sytuacji wykonywania wolnych zawodów, gdzie stawka tzw. ryczałtu wynosi 20%. Podatek zryczałtowany zabiera również możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, co w przypadku nie osiągania dochodu przez jednego z nich może narazić podatnika na wyższe zobowiązanie podatkowe za cały rok.

Cytat

Witam, mam jedno krótkie pytanie. Jakie kary grożą za zaksięgowanie pustej faktury i kto za to odpowiada?
Marek

Anita Gołębiewska: Wysokości kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz granice odpowiedzialności za popełnione czyny są od pewnego czasu zmieniane co roku, z dniem 1 stycznia. Jest to spowodowane faktem, iż kwoty te zależą od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Za popełnienie wykroczenia skarbowego polskie prawo przewiduje zawsze jedną karę - grzywnę w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, chyba że kodeks stanowi inaczej. W 2015 roku grzywna waha się w granicach 175 zł - 35 tys. zł. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej pełną odpowiedzialność ponosi podatnik.

Cytat

Jeżeli otrzymałem tylko fakturę, bez towaru, to czy mogę odliczyć VAT? Dziękuję
Andrzej

Anita Gołębiewska: Zgodnie z przepisami, podatnik może dokonać odliczenia podatku VAT w momencie, gdy u sprzedawcy powstanie obowiązek podatkowy na gruncie tego podatku. Za chwilę powstania obowiązku podatkowego uznaje się:

- moment dostawy towarów lub wykonania usługi,

- moment dokonania zapłaty (całości lub części) za otrzymany towar lub  wykonaną usługę.

Sprzedawca może wystawić fakturę nawet 30 dni przed dostawą towarów, nie jest to jednak równoznaczne z możliwością odliczenia podatku naliczonego po otrzymaniu takiej faktury. W przedstawionej sytuacji Pan Andrzej musi zaczekać na wydanie towaru.


CHCESZ WYGRAĆ PIENIĄDZE DLA SWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ JAK


TU MOŻESZ ZADAĆ PYTANIE EKSPERTOWI: