Od 1 lipca 2022 roku w Poznaniu będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkanych, czyli np. biur, sklepów czy firm. Decyzję podjęli poznańscy radni podczas wtorkowej sesji. Zmiana stawki opłaty jest niezbędna, by pokryć wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

Miasto Poznań musi dostosować się do zmienionych przez rząd przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przyjąć nowe stawki opłat za odpady dla nieruchomości niezamieszkałych. Czas na to jest do 30 czerwca 2022 r. (termin zmian został więc maksymalnie odroczony) - informuje poznański urząd miasta.

Jak informuje urząd, dla mieszkańców nic się nie zmienia. Będą ich obejmować dotychczasowe stawki 25 i 28 zł za osobę, utrzymane zostaną także ulgi: dla rodzin wielodzietnych i z tytułu kompostowania bioodpadów.

Zmiany opłat będą dotyczyły tylko nieruchomości, na których nikt nie mieszka, a gdzie powstają odpady komunalne (biura, sklepy, firmy usługowe, instytucje, rodzinne ogrody działkowe itp.). Będą one zależne od wielkości pojemnika czy worka - podaje Urząd Miasta Poznania.

Urząd podkreśla, że w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniono sposób przeliczenia opłaty za pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, powstałych na nieruchomościach niezamieszkanych.

Cytat

Na wniosek samorządów zwiększono maksymalną stawkę, jaką gmina może uchwalić dla pojemnika 120 l (z 6,69 zł na 26,80 zł)
- dodaje poznański urząd miasta.

Przyczyny podwyżki

Co jest przyczyną podwyżek? Jak podaje urząd, do powodów rosnących cen należy rosnąca inflacja, drożejąca energia i coraz większe koszty pracy.

Urealnienie stawki za odbiór jednego pojemnika wynika z konieczności pokrycia rzeczywistych kosztów, co dotychczas uniemożliwiały zaniżone, maksymalne kwoty wskazane w ustawie. Z roku na rok zwiększa się również masa odpadów odbieranych z nieruchomości, co pociąga za sobą wzrost wydatków na ich odbiór i zagospodarowanie, a w konsekwencji wzrost kosztów działania całego systemu - przekonuje poznański urząd miasta.

Co jest finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami?

Z pobranych opłat gmina pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponad 91 proc. nakładów stanowią koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK/MPSZOK).

Pozostałe niespełna 9 proc. kosztów jest ponoszone na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz obsługę administracyjną systemu.

Warto podkreślić, że przyjęta wysokość opłat stanowi tylko 41 proc. wartości stawek maksymalnych określonych w ustawie, a więc jest na poziomie zdecydowanie niższym niż jej maksymalny wymiar - informuje Urząd Miasta Poznania.