Niemal 90 procent osób, które wzięły udział w ankiecie, popiera budowę obwodnicy Olsztyna i Dywit. Mieszkańcy mają jednak różne zdania, co do wariantów drogi. Chcą, żeby trasa powstała, ale najlepiej jak najdalej od ich domu.

Przypomnijmy, że planowana jest budowa trasy z początkiem na DK51 w okolicy Spręcowa i końcem, który włączałby się do istniejącej obwodnicy Olsztyna po stronie wschodniej lub zachodniej. Mieszkańcy mieli możliwość składania swoich opinii, uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, wypełniając formularz ankietowy dostępny na stronie internetowej projektu. 

Uczestnicy ankiety

Na terenie gmin, przez które miałyby przebiegać warianty obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit mieszka ponad 215 tysięcy osób. Swoją opinię wyraziło 3 517, w tym 3 367 mieszkańców gmin, przez które miałaby przebiegać droga (czyli około 2,6 proc.). Pozostałe 150 osób nie mieszka na tym terenie. Ta niewielka liczba ankietowanych może świadczyć, że żaden z proponowanych wariantów nie budzi kontrowersji wśród lokalnej społeczności.

Preferencje ankietowanych

Spośród osób, które wyraziły opinię 89,28 proc. osób stanowczo popiera realizację inwestycji. 2,16 proc. jest przeciwna, a pozostałe osoby nie mają zdania lub nie określiły swojego stanowiska jednoznacznie. Ze złożonych formularzy wynika, że 48,34 proc. uczestników ankiety preferuje korytarz zachodni, 33,58 proc. korytarz wschodni, a 18,08 proc. nie ma zdania na ten temat.

Głos mają działkowicze

Spośród wszystkich uczestników ankiety 40,92 proc. stanowią użytkownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD), którzy mają działki ogrodnicze zarówno w rejonie planowanej inwestycji jak i w innych miejscach Olsztyna (14,25 proc. spośród użytkowników ogródków). Wśród ankietowanych z ROD 65,11 proc. jako preferowany wskazało korytarz zachodni, który w żadnym z wariantów nie koliduje z terenami ogródków.

Który wariant jest najlepszy?

Głównym kryterium, jakim kierowali się ankietowani był wybór korytarza/wariantu nieprzebiegającego przez tereny, które zamieszkują. 

Przykładowo większość mieszkańców Olsztyna opowiedziało się za wariantem obwodnicy w korytarzu zachodnim, najbardziej oddalonym od granic miasta. Mieszkańcy Dywit swoje preferencje wyrazili w zależności od położenia obrębów, w których mieszkają. Brąswałd najwięcej głosów oddał na wariant O1 w korytarzu wschodnim, natomiast mieszkańcy miejscowości Myki na wariant O3 w korytarzu zachodnim, a więc również na warianty znacznie oddalone od ich miejscowości.

Opinie mieszkańców zostaną uwzględnione w analizie porównawczej wariantów trasy.  Ma ona powstać w ramach tzw. studium korytarzowego. W oparciu o tę analizę wybrany zostanie optymalny przebieg obwodnic Olsztyna i Dywit, co ma nastąpić pod koniec bieżącego roku.