Płynącą kanałem podziemnym rzekę Lamus łódzki urząd miasta chce przywrócić na powierzchnię. Właśnie ogłoszono przetarg na przygotowanie koncepcji inwestycji.

Urząd zapowiedział realizację projektu pod nazwą "Błękitno-Zielona Łódź: Zrównoważona gospodarka wodna w dolinie rzeki Lamus". Będzie się składał się z kilku elementów.

Jaki będzie nowy bieg rzeki?

Jak informuje urząd, "koryto rzeki zostanie wydobyte z kanału na odcinku przebiegającym przez park im. J. Kilińskiego".

Do zasilenia rzeki w wodę zostaną wykorzystane wody opadowe i roztopowe z okolicznych nieruchomości i dachów - podaje magistrat.

Oprócz odkrycia rzeki, częścią tego zadania będzie także retencja wody w okolicy. Z jednej strony pozwoli to na uniknięcie podtopień na placu Zwycięstwa, a z drugiej zasili w ten cenny zasób park Źródliska I i II - informuje Urząd Miasta Łodzi.

Urzędnicy planują "podczyszczanie wód opadowych poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych na naturze", a także monitorowanie "poziomu wilgotności gleby i poziomu wód gruntowych".

Lepsza ochrona przed suszą

Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie koncepcji inwestycji. Chętni mogą składać swoje oferty od 5 września - mówi Aleksandra Sztuka, z-ca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska.

Jak podkreśla urząd, "odkrycie rzeki Lamus będzie miało nie tylko walor estetyczny oraz praktyczny, związany z małą retencją".

Podkreśli ono także znaczenie obecności wody w krajobrazie miasta. Projekt przyczyni się też do poprawy bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych, a także podniesienia odporności systemów zieleni miejskiej na skutki suszy - dodaje magistrat.