Pełniący obowiązki prezydenta, marszałek Bronisław Komorowski złożył w Sejmie projekt specustawy, która ma uprościć i przyspieszyć wykup gruntów pod inwestycje przeciwpowodziowe, takie jak wały, poldery, czy zbiorniki retencyjne. Obecne przepisy przewidują dwu- lub trzyetapowy proces lokalizacji i nabywania nieruchomości na cele inwestycji przeciwpowodziowych.

Pierwszym etapem jest wydanie przez właściwy organ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Drugi etap to proces negocjacji z właścicielami nieruchomości, a w sytuacji, gdy nie przynoszą one skutków, prawo przewiduje ich wywłaszczenie. Następnie wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

Projekt specustawy proponuje połączenie tych etapów oraz objęcie procesu lokalizacji, wywłaszczania oraz zatwierdzania projektu budowlanego jedną decyzją. Natomiast wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości ma być ustalana w drodze negocjacji lub odrębnej decyzji.