Lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji - informuje ministerstwo rodziny. Umożliwia to obowiązująca od piątku zmiana w rozporządzeniu w sprawie orzekania o niepełnosprawności.

Przepisy zmieniono w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii.

Jak podaje resort w komunikacie, na mocy zmienionego rozporządzenia przewodniczący składu orzekającego będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, jeśli uzna dokumentację medyczną dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia za wystarczającą.

Trwający stan epidemii znacząco wpływa na organizację pracy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku obowiązku wydania oceny stanu zdrowia po przeprowadzeniu osobistego badania lekarskiego, czas oczekiwania na wydanie orzeczenia znacznie by się wydłużył - wyjaśniła minister rodziny, Marlena Maląg.

Osoba zainteresowana nie musi uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego. Nie ma też konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność osobistego stawiennictwa z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie mógł być lekarz specjalista lub lekarz posiadający specjalizację co najmniej I stopnia, szczególnie w takich dziedzinach jak choroby wewnętrzne, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, psychiatria, okulistyka czy otolaryngologia.

Te dziedziny medycyny po pierwsze znajdują szerokie zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a po drugie - dostępność lekarzy posiadających specjalizację w tym zakresie jest większa - powiedziała szefowa MRPiPS.

Ministerstwo wskazuje, że podobne rozwiązania zostały przyjęte w postępowaniach orzeczniczych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

"Każdy lekarz - członek zespołu - bez względu na posiadaną specjalizację, stosuje te same kryteria i standardy postępowania o wydanie orzeczenia, sporządza ocenę i określa funkcjonowanie osób orzekanych na tych samych poziomach. Taki lekarz nie przeprowadza badania osoby zainteresowanej, jego zadaniem jest ustalenie rodzaju i zakresu ograniczeń, będących skutkiem rozpoznanych przez lekarza specjalistę schorzeń, na podstawie dostarczonej dokumentacji" - napisał resort.

Jak podkreśliła resort wprowadzone zmiany pozwolą usprawnić pracę zespołów orzekających i zapewnić ciągłość w wydawaniu orzeczeń.

W związku z epidemią zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane członkowi powiatowego zespołu przez wojewodę, którego ważność upływa w terminie od 8 marca 2020 r., zachowa ważność do 60. dnia od chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ale nie dłużej niż do dnia wydania nowego zaświadczenia).