Do Kancelarii Sejmu wpłynęło już 13 zgłoszeń z kandydaturami do KRS. Dokumenty są weryfikowane przez sejmowe służby prawne - poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu. Kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa można zgłaszać do północy.

CIS poinformowało, że w stosunku do dokumentów, które już wpłynęły do Kancelarii Sejmu - aktualnie jest to 13 zgłoszeń - są obecnie dokonywane dwa rodzaje czynności: do prezesów sądów właściwych dla kandydata są wystosowywane pisma z wnioskiem o sporządzenie i przekazanie informacji obejmującej m.in. dorobek orzeczniczy kandydata. Jeżeli taka informacja nie zostanie sporządzona w terminie 7 dni, będzie mógł ją sporządzić sam kandydat.

Ponadto, jak wskazano, weryfikowana jest prawidłowość złożenia wymaganej liczby podpisów - w przypadku grupy 2000 obywateli marszałek Sejmu w razie wątpliwości może zwrócić się do Państwowej Komisji Wyborczej o stwierdzenie poprawności tej czynności. Z kolei w przypadku kandydatur wspartych podpisami 25 sędziów korespondencja jest kierowana do ministra sprawiedliwości, który potwierdza, czy podpisane osoby są sędziami w służbie czynnej.

"Niedokonanie którejkolwiek z powyższych czynności (brak informacji o kandydacie, brak prawidłowo złożonej liczby podpisów) obliguje Marszałka Sejmu do wydania postanowienia o odmowie przyjęcia zgłoszenia" - zaznaczono.

Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla również, że dopiero po zakończeniu tych czynności będzie można mówić o kandydatach na członków KRS i dopiero wtedy będą upublicznione ich personalia.


Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Według przepisu przejściowego, propozycje kandydatów na członków Rady zgłasza się marszałkowi Sejmu w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia w "Monitorze Polskim". Obwieszczenie ws. rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS ukazało się 4 stycznia. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. Mandat obecnych sędziów-członków KRS trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, "nie dłużej jednak niż przez 90 dni" od dnia wejścia nowelizacji w życie.

Kluby PO i Nowoczesnej oświadczyły, że nie będą uczestniczyły we wskazywaniu i wyborze sędziów - członków KRS przez Sejm. Także klub PSL - jeszcze na początku grudnia, podczas debaty sejmowej - wyrażał stanowisko, że nie zgłosi swoich kandydatów do nowej KRS. Kukiz'15 poinformował, że weźmie udział w wyborze sędziów do KRS, jednak nie wskaże własnych kandydatów; na poparcie tego ugrupowania będą mogli liczyć kandydaci zgłoszeni przez obywateli.

W styczniu KRS zaapelował do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków KRS. Według Rady, żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby "dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu".

(j.)