Uczniowie klas VI szkół podstawowych napisali próbny sprawdzian dla szóstoklasistów przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są oni pierwszym rocznikiem, który wiosną przyszłego roku będzie pisał ten egzamin w nowej formule. Próbny sprawdzian miał przybliżyć im tę nową formułę, udział szkół w nim był dobrowolny.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji ws. warunków i sposobu oceniania uczniów, sprawdzian w nowej formule będzie się składał z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzać będzie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Uczeń będzie miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi).

Po części pierwszej szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. W tej części egzaminu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Uczniowie, którzy wiosną przystąpią do sprawdzianu dla szóstoklasistów, są pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, a zapisano w niej, że wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego.

Jakie zadania znalazły się w próbnym sprawdzianie

Zadania z pierwszej części środowego próbnego sprawdzianu - z języka polskiego - odnosiły się do cytowanych w arkuszu: tekstu Anny Brzezińskiej "Jeździec w zbroi" i fragmentu powieści Jacka Londona "Biały kieł". Sprawdzały one m.in., czy uczeń odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości, wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio, wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście, rozpoznaje w tekście literackim przenośnię i epitet i objaśnia ich rolę oraz czy umie charakteryzować i oceniać bohaterów. Uczniowie musieli też napisać własny tekst - opowiadanie pod tytułem "Pies na medal".

Rozwiązując zadania z matematyki, szóstoklasiści musieli się m.in. wykazać sprawnością rachunkową, w tym interpretować liczby naturalne na osi liczbowej, mnożyć i dzielić liczby naturalne, wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych. Sprawdzano też, czy umieją odczytywać i interpretować dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach, wykonywać proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach, obliczać obwód wielokąta o danych długościach boków oraz pole prostokąta i trójkąta.

W drugiej części próbnego sprawdzianu w zadaniach sprawdzających znajomość języka angielskiego część poleceń odnosiła się do nagranych tekstów. Większość z nich stanowiły dialogi, dotyczyły one m.in. jedzenia owoców i kupna książki o słoniach. Zadania odnosiły się także do zamieszczonych w arkuszu krótkich tekstów, m.in. ogłoszeń, reklam, e-maili. Wśród zadań były też pytania sprawdzające znajomość podstawowych zwrotów takich jak: "I'm so happy" czy "I'm sorry".

Arkusze egzaminacyjne dostępne w sieci

Arkusze sprawdzianu rozwiązane przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele z ich szkół na podstawie szczegółowych rozwiązań oraz schematów oceniania, które zostaną przekazane placówkom przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Uczniowie tych szkół, które nie zdecydowały się zorganizować próbnego sprawdzianu, mogą pobrać arkusze egzaminacyjne ze stron internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych [znajdziecie je pod tym linkiem].

Do tej pory sprawdzian dla szóstoklasistów nie był dzielony na części. Miał charakter ponadprzedmiotowy, sprawdzał opanowanie przez ucznia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Przystąpienie do sprawdzianu dla szóstoklasistów jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego, natomiast może mieć decydujące znaczenie w przypadku wyboru innej szkoły.