Po wyborach parlamentarnych 41 proc. Polaków źle ocenia sytuację w kraju - wynika z listopadowego sondażu CBOS. Przeciwnego zdania jest jedna trzecia (34 proc.) ankietowanych, a co czwarty (25 proc.) nie ma zdania na ten temat.

Z sondażu wynika, że najbardziej niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są respondenci niepraktykujący religijnie (59 proc.), określający swoje poglądy polityczne jako lewicowe (55 proc.), niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej (54 proc.), mieszkający w małych miastach (54 proc.) oraz osoby w wieku od 18 do 24 lat (52 proc.). Pod względem statusu zawodowego są to przede wszystkim robotnicy niewykwalifikowani (54 proc.), bezrobotni (52 proc.) oraz pracownicy administracyjno-biurowi (50 proc.).

Po wyborach 43 proc. ankietowanych określa sytuację polityczną jako ani dobrą, ani złą. Jako dobrą określa ją obecnie co ósmy respondent (13 proc., wzrost o 3 punkty proc.). Niemal trzykrotnie więcej osób (36 proc.) jest przeciwnego zdania, ale ich przewaga w ostatnim miesiącu się zmniejszyła (spadek o 9 punktów).

Oceny sytuacji gospodarczej w kraju są również nieco lepsze niż w październiku. Niemal jedna trzecia badanych (31 proc., wzrost o 6 punktów proc.) pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki, niespełna dwie piąte (38 proc., spadek o 4 punkty) określa jej kondycję jako przeciętną, a jedna czwarta (25 proc., spadek o 3 punkty) wystawia oceny negatywne.

CBOS zapytał także o przewidywania dotyczące poziomu życia ankietowanych i ich rodzin. Ponad połowa respondentów (58 proc., od października spadek o 3 punkty proc.) sądzi, że za rok będzie im się żyło tak samo jak teraz, niespełna jedna czwarta (23 proc., wzrost o 3 punkty) spodziewa się poprawy i tylko co jedenasty (9 proc.) przewiduje pogorszenie.

Jak podkreślono w podsumowaniu badania wybory zazwyczaj przynoszą poprawę nastrojów społecznych i wzrost nadziei na lepszą przyszłość. "Wyniki sondażu przeprowadzonego niespełna miesiąc po wyborach wskazują na dość wyraźny spadek krytycyzmu w ocenie rozwoju ogólnej sytuacji w kraju oraz w jej wymiarze politycznym i gospodarczym" - wskazuje CBOS.

Sondaż Centrum Badania Opinii Publicznej "Aktualne problemy i wydarzenia", został przeprowadzony w dniach 5-11 listopada na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.