Poród domowy może być finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem, że takie rozwiązanie zaakceptuje Agencja Oceny Technologii Medycznych - twierdzi rzecznik resortu zdrowia Piotr Olechno. Ministerstwo przygotowało wniosek do AOTM w tej sprawie. Jeśli ocena Agencji będzie pozytywna, będziemy mogli włączyć poród domowy do koszyka świadczeń gwarantowanych - zaznaczył.

8 kwietnia wchodzą w życie nowe standardy Ministerstwa Zdrowia dotyczące opieki okołoporodowej. Określają one m.in., że kobieta ma możliwość wyboru miejsca porodu (także poza szpitalem) i osoby sprawującej opiekę medyczną. NFZ podkreśla, że obecnie płaci za przeprowadzenie porodu zakładom opieki zdrowotnej, z którymi ma podpisaną umowę.

Kobieta, zgodnie z zaleceniami MZ, ma mieć także dostęp do pełnej informacji o metodach łagodzenia bólu oraz zapewniony kontakt z noworodkiem. Zgodnie z rozporządzeniem, osoba sprawująca opiekę ponosi odpowiedzialność zawodową za dokonaną ocenę sytuacji położniczej, prowadzenie i przyjęcie porodu, ocenę stanu matki i jej dziecka oraz wyniki działań podjętych na ich rzecz. W przypadku wystąpienia komplikacji położna powinna niezwłocznie przekazać rodzącą pod opiekę lekarza położnika-ginekologa.

Zgodnie ze standardem, każda ciężarna powinna otrzymać wyczerpującą informację (obejmującą wskazania i przeciwwskazania) dotyczącą wybranego miejsca porodu. Ponadto musi być poinformowana, że zaleca się prowadzenie porodu w warunkach szpitalnych, z zagwarantowanym dostępem do wydzielonej dla cięć cesarskich sali operacyjnej, gdyż w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek powikłań, zarówno u matki, jak i u płodu, możliwe jest natychmiastowe podjęcie interwencji medycznych. Decyzje należy odnotować w dokumentacji medycznej.

Jeśli kobieta zdecyduje się na poród poza szpitalem, niezbędne jest zapewnienie dostępu do zakładu opieki zdrowotnej przygotowanego do udzielania wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej, w razie wystąpienia powikłań porodowych. Kobieta powinna też mieć możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę spośród osób uprawnionych.

Osoba sprawująca opiekę podczas porodu powinna przedstawić rodzącej pełną informację o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólu oraz wspierać kobietę w jej własnym wyborze tych metod. W standardzie zalecone zostało wykorzystanie imersji wodnej oraz relaksacji w wodzie. Kobieta powinna być zachęcana, by podczas porodu nieustannie towarzyszyła jej osoba bliska.

Bezpośrednio po urodzeniu, za zgodą matki, należy umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt z matką przynajmniej przez dwie godziny i zachęcać kobietę do rozpoznania momentu, kiedy noworodek jest gotowy do ssania piersi oraz zaoferować pomoc, jeśli jest potrzebna.

Po porodzie położna musi wykonać nie mniej niż cztery wizyty w domu, w którym przebywa matka z noworodkiem. Pierwsza wizyta powinna odbyć się nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka.