Darmową pomoc prawną dla osób niezamożnych, także uchodźców i cudzoziemców ubiegających się o taki status, przewidują ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości wstępne założenia do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej dla osób fizycznych.

Ostatecznego projektu ustawy można spodziewać się w drugim kwartale bieżącego roku - poinformowała Wioletta Olszewska z wydziału informacji resortu sprawiedliwości.

Zgodnie z planami ministerstwa, celem przygotowywanej ustawy ma być zbudowanie systemu, który zapewni niezamożnym obywatelom dostęp do usług prawniczych.

Bezpłatna pomoc prawna ma być przewidziana dla osób niezamożnych, które udokumentują brak własnych środków na jej sfinansowanie. Ma obejmować porady prawne, a także reprezentację przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej przez profesjonalnych pełnomocników.

Organizacja przyznawania nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej oparta zostanie na strukturach powiatowych centrów pomocy rodzinie, a w miastach na prawach powiatu na miejskich ośrodkach pomocy społecznej - głosi projekt założeń.

Według planów pomoc ma być udzielana między innymi przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, a ich listy prowadzić będą powiatowe centra pomocy rodzinie na podstawie zestawień przekazanych przez samorządy prawnicze.

Przy premierze utworzona zostanie natomiast Rada Pomocy Prawnej, której zadaniem będzie między innymi monitorowanie działania systemu. Będzie ona powoływana przez premiera na czteroletnią kadencję spośród osób, wskazanych przez samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe.