Od dziś obowiązuje nowa lista refundacyjna. Znalazło się na niej ponad sto nowych produktów. Wśród nich są leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz bólu w przebiegu chorób nowotworowych.

Jak poinformował resort zdrowia, wśród nowych produktów są m.in. leki złożone zawierające amlodypinę i indapamid oraz amlodypinę i ramipril - refundowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których uzyskano stabilizację ciśnienia przy zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych wchodzących w skład leków.

Od listopada refundowany jest także lek złożony zawierający oksykodon i nalokson w przypadku bólu w przebiegu chorób nowotworowych - u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe. "Objęcie refundacją tego leku to długo oczekiwana zmiana postulowana przez środowiska pacjentów onkologicznych, którzy w trakcie stosowania przeciwbólowych leków opioidowych doświadczają bardzo często zaparć, niepoddających się leczeniu tradycyjnymi metodami" - podkreśliło MZ.

20 produktów dotychczas refundowanych nie znalazło się na nowej liście na skutek wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie 1 listopada 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji.

Zgodnie z nową listą dla 297 produktów nastąpił spadek dopłaty pacjenta - od 149,15 zł do 1 gr; dla 260 produktów nastąpił wzrost dopłaty pacjenta - od 1 gr do 20,39 zł; dla 457 produktów nastąpił spadek cen detalicznych brutto - od 20,56 zł do 1 gr; dla 52 produktów nastąpił wzrost cen detalicznych brutto - od 1 gr do 5,89 zł.

Zmiany dotyczą także listy w zakresie medykamentów stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii. Jak wyjaśnia MZ, refundacją został objęty lek zawierające afatynib.

Zmieniła się ponadto treść programu lekowego: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej - refundacją objęto lek zawierającego etanercept, jako kolejny lek - obok ustekinumabu i adalimumabu.

Do programu lekowego: Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) włączono lek zawierający sorafenib. Dotychczas pacjenci korzystali z tego leku w ramach chemioterapii niestandardowej.

Refundacją objęte zostały także preparaty immunoglobulin o nazwie handlowej Privigen w ramach programu lekowego: Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych.

Refundowane od 1 listopada są także leki zawierające tenofowir oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: toksynę botulinową, cisplatynę, bosentan oraz docetaksel.

Zgodnie z ustawą refundacyjną lista leków refundowanych jest aktualizowana co dwa miesiące.

(abs)