Okres próbny dla młodych kierowców i ograniczenie prędkości w pierwszych siedmiu miesiącach od czasu uzyskania prawa jazdy - to założenia nowego projektu ustawy o kierujących pojazdami przyjęty dzisiaj przez rząd.

Projekt wprowadza nowe rozwiązania już na etapie uzyskiwania prawa jazdy. Wprowadzono obowiązkowe badania psychologiczne kandydatów na kierowców. Kierowca będzie miał możliwość odbycia kursu w formie rozszerzonej, obejmującej jazdę specjalnie oznakowanym pojazdem z osobą towarzyszącą przez minimum jeden rok.

Kurs ma być przeznaczony dla osób od 16 roku życia. W czasie jego trwania uczestnicy wraz z osobą towarzyszącą mają uczęszczać na zajęcia w ośrodku szkolenia kierowców, kończące się wewnętrznym egzaminem.

Nowością jest dwuletni okres próbny dla "młodych kierowców". W tym czasie będą musieli oni poszerzać swoją wiedzę o zagrożeniach i bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz poruszać się specjalnie oznakowanym pojazdem .

Przez siedem miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy „młodzi kierowcy” będą musieli poruszać się z prędkością do 50 km/h na obszarze zabudowanym i do 80 km/h poza nim. W przypadku popełnienia wykroczenia kierowca zostanie upomniany listem ostrzegawczym. Większa liczba wykroczeń będzie powodować skierowanie na kurs reedukacyjny bądź cofnięcie prawa jazdy.

Zwiększono również wymagania wobec instruktorów nauki jazdy i ośrodków szkolenia kierowców. Instruktorzy będą zobowiązani do corocznego uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego. Rozszerzono katalog przestępstw wykluczających możliwość wykonywania pracy instruktora.