Projekt nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, program profilaktyki dla osób 40 plus czy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 - to niektóre z projektów, którymi zajmie się na środowym posiedzeniu rząd.

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakłada on umożliwienie udzielania pomocy w formie dotacji pszczelarzom i rolnikom, który ponieśli straty w 2020 r. m.in. z powodu suszy.

W projekcie proponuje się, aby stawka pomocy na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą wynosiła 20 zł. Na dokarmianie rodziny pszczelej w okresie jesienno-zimowym niezbędne jest zakupienie 10-15 kg cukru, co stanowi koszt w wysokości ok. 25-37,50 zł. Pomoc może dotyczyć ponad 82 tys. pszczelarzy.

Wsparcie ma być także przeznaczone dla rolników, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r., w związku z tym nie uzyskają środków niezbędnych na wznowienie produkcji rolnej czy w przypadku produkcji zwierzęcej na zakup brakujących pasz. Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód oraz wynosiła od 500 zł do 1200 zł na hektar.

Ponadto projektowane rozporządzenie umożliwi pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Na posiedzeniu stanie też projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych to efekt prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Propozycje obejmują m.in. podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych. Według resortu zdrowia dzięki proponowanym zmianom od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający właśnie z ustawy z 8 czerwca 2017 r.

Ponadto w projekcie założono "modyfikację ustawowego mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne strumienie finansowania". Chodzi tutaj o pielęgniarki, położne, ratowników medycznych i lekarzy posiadających specjalizacji.

Trójstronny Zespół 17 marca poparł rozpoczęcie procedowania przedstawionej na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. propozycji Ministerstwa Zdrowia.

Zakładały one m.in., że od 1 lipca tego roku lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny miałby najniższe wynagrodzenie ustalone na poziomie 6769 zł (współczynnik 1,31). Uśredniona wysokość łącznych wynagrodzeń (czyli zasadnicze plus dodatki i dyżury) to według szacunków ministerstwa - minimum ok. 13 tys. zł. Obecnie obowiązująca regulacja przewiduje dla tej grupy płacę zasadniczą od 31 grudnia 2021 r. nie niższą niż 6563 zł (wskaźnik 1,27).

Z kolei lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji zarabiałby od lipca w podstawie wynagrodzenia nie mniej niż 6201 zł przy wskaźniku 1,20. W myśl obecnych regulacji jest to wskaźnik 1,17 i kwota 6046 zł.

Ponadto resort zaproponował w lutym, aby lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji otrzymał od lipca tego roku minimalne wynagrodzenie na poziomie 5478 zł (wskaźnik 1,06) przy uśrednionej wysokości łącznych wynagrodzeń 9200 zł. Obecnie przepisy stanowią, że od 31 grudnia miałby to być wskaźnik 1,05 i kwota 5426 zł. Natomiast lekarz stażysta od połowy tego roku otrzymałby 4186 zł zamiast 3772 zł (wskaźnik podniesiony do 0,81 z 0,73).

Zmiany z Polskiego Ładu

Ministrowie zajmą się także programem profilaktyki dla osób 40 plus oraz zniesienia limitowania finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Są to zmiany, które znalazły się w Polskim Ładzie. W programie obszar zdrowia uznano za jeden z filarów. Szef rządu Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedzieli podczas prezentacji programu w minioną sobotę wzrostu wydatków na zdrowie (7 proc. PKB w 2027 r.) oraz uruchomienie programu badań profilaktycznych dla osób 40 plus finansowanego ze środków publicznych. Diagnostyka taka "połączona ma być z okresowymi badaniami w zakresie medycyny pracy tak, aby wzięło w nich udział jak najwięcej Polaków".

Kolejna ujęta w strategii zmiana to zniesienie limitów u specjalistów - rozszerzenie opieki ambulatoryjnej i zniesienie limitów przyjęć pacjentów poniżej 18 lat. W dalszej kolejności planujemy zniesienie limitu dla wszystkich Polaków. Efektem tej zmiany będzie skrócenie kolejek - zapewnił resort zdrowia.

Projekty infrastrukturalne

Rząd zajmie się także projektem uchwały w sprawie utworzenia "Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025", który zawiera propozycję 200 inwestycji polegających na budowie nowych przystanków kolejowych, ich odbudowie lub modernizacji.

Ogłoszony na początku maja ubiegłego roku program przystankowy zawiera propozycję 200 inwestycji. To budowa 104 przystanków nowych i w nowej lokalizacji, 45 przystanków odbudowywanych lub modernizowanych, natomiast w 51 lokalizacjach będą wydłużane lub przebudowywane perony.

Konsultacje społeczne programu budowy i modernizacji przystanków kolejowych zakończyły się w lutym tego roku.

Na realizację programu, który został opracowany w resorcie infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczą ze środków własnych ok. 1 mld zł. Jest to pierwszy samodzielny program z obszaru infrastruktury kolejowe realizowany ze środków własnych spółki na tak dużą skalę.

Koła gospodyń wiejskich

Rząd zajmie się w środę projektem nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich, zgodnie z którym nadzór nad kołami przejmie minister rolnictwa. Dotychczas KGW były w kompetencjach ministra ds. rozwoju regionalnego.

W projekcie doprecyzowane zostały przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru. Obowiązujące przepisy zakładają, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest ono reprezentowane przez komitet założycielski. W projekcie dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany reprezentujący je zarząd.

Jedną z bardziej znaczących zmian wprowadzonych w projekcie ustawy jest zmiana właściwości organu do podejmowania rozstrzygnięć w sprawie wpisu kół gospodyń wiejskich do rejestru oraz przyznawania pomocy finansowej. Zaproponowano, aby organem wydającym te decyzje był kierownik biura powiatowego ARiMR. Jednocześnie nadrzędnym organem w tym zakresie byłby dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.

Zmiany dla organizacji rzemieślniczych

Ministrowie omówią również projekt uchwały ws. Polskiego Inkubatora Rzemiosła, którego celem ma być m.in. wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych i sektora publicznego. Program przedłożony przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, zakłada wsparcie rozwoju organizacji rzemieślniczych, "jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym".

W ramach programu przewidziano m.in. pomoc w prowadzeniu konkursów dot. zawodów rzemieślniczych, by zainteresować nauką rzemiosła młodzież. Resort rozwoju wśród istotnych elementów programu wskazał również na doposażenie cechów rzemieślniczych w biurowy sprzęt IT w związku z koniecznością prowadzenia pracy zdalnej czy doradztwo prawne i gospodarcze dla podmiotów zrzeszonych w cechach rzemieślniczych.

Dostosowanie przepisów do orzeczeń TSUE

Rząd zajmie się także przygotowanym w resorcie sprawiedliwości projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt ten dostosowuje polskie przepisy do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE zapadłych na kanwach spraw wniesionych z Polski i z Niemiec. Chodzi m.in. o kwestię postępowań w sporach przeciwko konsumentom, gdy mamy do czynienia z wekslem.

Z wyroków TSUE wynika konieczność stworzenia dla sądu możliwości dokonania kontroli treści umowy, wraz z deklaracją wekslową, aby wykluczyć, że zawiera ona nieuczciwe warunki umowne. Głównym punktem nowelizacji w związku z wyrokami TSUE jest nałożenie na stronę powodową obowiązku dołączenia do pozwu umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem wraz z deklaracją wekslowa i załącznikami, jeżeli dłużnikiem jest konsument. Z uwagi na okoliczność, że niedozwolone klauzule mogą znajdować się nie tylko w samej umowie, ale również w deklaracji wekslowej i załącznikach, projekt przewiduje obowiązek dołączenia również tych dokumentów - głosi uzasadnienie projektu.

Ponadto w projekcie przewidziano m.in. doprecyzowanie uprawnienia unijnego wnioskodawcy do ubiegania się o zwrot kosztów tłumaczenia koniecznych dokumentów uzasadniających wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w Polsce. Dopuszczona miałaby także zostać możliwość dokonywania przez strony skutecznego nadawania pism procesowych do sądu w polskich placówkach pocztowych wszystkich operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.