To jest aukcja poczatkująca, raczkująca, która stwarza pewną ofertę na rynku - tak Jerzy Białobok, były dyrektor Stadniny Koni Arabskich w Michałowie, mówi o Krakowskiej Aukcji Koni Arabskich. Porównania z Janowem Podlaskim stanowczo ucina, podkreślając: "Pride of Poland to najwyższa półka - tam prezentowane są najlepsze konie na świecie, jakie hodowcy zdecydowali się sprzedać. Tu, w Michałowicach, spodziewamy się cen realistycznych - albo rynek tą ofertę przyjmuje albo nie".

To jest aukcja poczatkująca, raczkująca, która stwarza pewną ofertę na rynku - tak Jerzy Białobok, były dyrektor Stadniny Koni Arabskich w Michałowie, mówi o Krakowskiej Aukcji Koni Arabskich. Porównania z Janowem Podlaskim stanowczo ucina, podkreślając: "Pride of Poland to najwyższa półka - tam prezentowane są najlepsze konie na świecie, jakie hodowcy zdecydowali się sprzedać. Tu, w Michałowicach, spodziewamy się cen realistycznych - albo rynek tą ofertę przyjmuje albo nie".
Krakowska Aukcja Koni Arabskich /Tomasz Staniszewski /RMF FM

Po raz pierwszy, pre­cy­zyj­nie skonstruowana oferta zawiera, oprócz ko­ni ho­dow­la­nych, przede wszyst­kim pro­spek­ty po­ka­zo­we, a więc ko­nie w tre­nin­gu, mło­de, go­to­we do wy­stę­pów na czem­pio­na­tach krajowych i mię­dzy­na­ro­do­wych. 

Tutaj znajdziecie katalog Krakowskiej Aukcji Koni Arabskich 2017 <<<

Kończący się jesienią se­zon po­ka­zów w Europie jest jed­no­cze­śnie początkiem im­prez de­dy­ko­wa­nych ko­niom czy­stej krwi na Bliskim Wschodzie. Aukcjonerem będzie uzna­ny i ce­nio­ny Andrew Nolan, któ­ry wie­lo­krot­nie spraw­dził się w Janowie Podlaskim pod­czas Pride of Poland. 

Zapraszamy do wzię­cia udzia­łu w je­dy­nym w swo­im ro­dza­ju, wy­jąt­ko­wym ma­ło­pol­skim świę­cie ko­nia arab­skie­go. Wszystkich, którzy nie mogą odwiedzić pięknie położonego ośrodka KJK Szary w Michałowicach zachęcamy do śledzenia pokazu w internecie.


(ł)