Podczas zebrania Konferencji Episkopatu Polski biskupi jednogłośnie przyjęli poprawki do dokumentu ws. przeciwdziałaniu pedofilii w polskim Kościele. Uwzględnili również uwagi watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Księża podziękowali także "za odważny gest pracownikom służby zdrowia broniącym prawa do wolności sumienia".

W maju 2011 roku watykańska Kongregacja Nauki Wiary zobowiązała Kościoły na całym świecie do przygotowania wytycznych dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych. Konferencja Episkopatu Polski taki dokument przygotowała już wcześniej, w marcu; ostatnie aneksy zostały przyjęte jesienią ubiegłego roku i przekazane do Watykanu.

Abp Wojciech Polak powiedział, że Kongregacja Nauki Wiary ok. trzech miesięcy temu poprosiła o poprawki, zwracając uwagę, by znalazło się tam odniesienie do współczesnych dokumentów, które wydał Watykan, np. o dostosowaniu programu nauczania psychologii w seminariach duchownych. Myśmy w poprawkach odwołali się do dokumentów watykańskich, cytując je wprost - powiedział prymas. W uwagach nadesłanych przez Watykan nie było żadnych zaleceń odnośnie powiadamiania przez Kościół prokuratury o popełnieniu przez duchownego przestępstwa pedofilii. Duchowny przypomniał, że jest natomiast obowiązek poinformowania ofiary pedofilii, że ona sama może powiadomić prokuraturę. To stanowisko zostało podtrzymane - dodał abp Polak. W preambule do tych dokumentów wspomnieliśmy o całym wysiłku Kościoła, zmierzającym do troski o ofiary, o tym, że Kościół pragnie oczyszczenia, pragnie nawrócenia - podkreśla. Jak dodał, są zasadnicze elementy, które zostały w tych dokumentach uwzględnione i zostały przesłane do Watykanu.

"Do głosu dochodzi dyktatura relatywizmu"

Coraz mniej jest miejsca na obiektywne i uniwersalne wartości, a do głosu dochodzi dyktatura relatywizmu, polityczna poprawność i nowe oblicze ateizmu wrogiego wobec ludzi wierzących - napisali biskupi w stanowisku wydanym po zakończonym w środę zebraniu episkopatu."Środowiska określające się mianem +Kościoła otwartego+ niejednokrotnie lansują duchownych i świeckich podważających oficjalne nauczanie Kościoła, a równocześnie dyskredytują tych, którzy stają w obronie prawdy. Tymczasem Kościół pozostaje otwartym na świat" - napisano w komunikacie po posiedzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Biskupi podziękowali także "za odważny gest pracownikom służby zdrowia broniącym prawa do wolności sumienia". Chodzi o inicjatywę ok. 3 tys. pracowników służby zdrowia, którzy podpisali - jako wotum z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II - "Deklarację Wiary". Zapisano w niej m.in. pierwszeństwo prawa bożego nad prawem ludzkim oraz potrzebę "przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji".

"Deklaracja potwierdza wyjątkową wartość życia ludzkiego gwarantowanego przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Jest ona jednocześnie zgodna z autentycznie pojmowaną przysięgą Hipokratesa. Zobowiązuje ona każdego lekarza do bezwarunkowej ochrony życia ludzkiego bez względu na wiek i stan pacjenta oraz do przywracania jego integralnego zdrowia. Prawo do życia jest również zapisane w Konstytucji, a zatem stanowi fundament porządku prawnego" - napisano w stanowisku.

Według biskupów "agresja skierowana przeciw lekarzom sygnatariuszom Deklaracji jest nie tylko niezrozumiała, ale i nie do przyjęcia". "Przeczy ona konstytucyjnej zasadzie wolności sumienia i wyznania oraz kwestionuje niezbywalne prawo do klauzuli sumienia w praktyce lekarskiej" - podkreślono.

Duchowni przypominają encyklikę "Evangelium vitae", w której papież Jan Paweł II napisał, że "kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe".

(ug)