Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej Polska w Warszawie (SKOK Polska) – poinformowała w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego. Uzasadniając to rozstrzygnięcie sąd podkreślił - informuje KNF - że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej Polska w Warszawie (SKOK Polska) – poinformowała w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego. Uzasadniając to rozstrzygnięcie sąd podkreślił - informuje KNF - że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.
/Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM

Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Polska będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

KNF zawiesiła działalność SKOK Polska z dniem 25 lutego 2016 r., występując jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.

Zgodnie z prawem gwarantowane wypłaty dla deponentów SKOK Polska realizuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wypłaty z BFG dla deponentów SKOK Polska odbywają się od 7 marca br. za pośrednictwem Banku Pekao SA.

BFG gwarantuje wypłatę depozytów łącznie do równowartości 100 tys. euro w złotych, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Od końca lipca ub.r. w SKOK Polska ustanowiony został zarządca komisaryczny, który sporządził informację na temat sytuacji finansowej w kasie na dzień przed ustanowieniem zarządcy komisarycznego. Raport w tej sprawie wpłynął do KNF w lutym br. W związku z faktem, że "aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań", KNF miał obowiązek wydania decyzji w sprawie kasy.

SKOK Polska na dzień 28 lipca 2015 roku wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości minus 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie minus 58,14 proc., co - jak stwierdziła KNF w lutowym komunikacie - oznacza głęboką niewypłacalność.

"Zarządca komisaryczny ujawnił, że dokonane przez poprzedni zarząd wyceny spółek będących w posiadaniu SKOK Polska były zawyżone - wartość udziałów tych spółek w bilansie SKOK Polska została skorygowana w dół z 43,7 mln zł do 8,8 mln zł" - głosił komunikat KNF.

Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem na koniec 2015 roku, kasa miała ujemne fundusze w wysokości minus 92 mln zł, wykazywała bieżącą stratę na poziomie minus 46,2 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości minus 65,9 mln zł. Aktualnie depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł.

W komunikacie poinformowano ponadto, że Kasa Krajowa SKOK odmówiła pomocy SKOK Polska z funduszu stabilizacyjnego, więc 9 lutego br. KNF "jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Polska w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie".

KNF postanowiła też sprawdzić możliwość przejęcia SKOK Polska przez bank, ale żaden nie zgłosił gotowości przejęcia tej kasy.

Jak informował szef KNF Andrzej Jakubiak, obecnie działa 46 kas, w 17 jest postępowanie w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego, 38 ma zobowiązania do przygotowania programu naprawczego, w 10 program jest realizowany, cztery zostały zawieszone, cztery przejęte przez bank, jedna kasa przejęta przez inną kasę, 2015 rok 21 kas skończyło ze stratą, 16 po styczniu ma stratę.

(j.)