Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska naruszyła unijne przepisy dotyczące wewnętrznego rynku gazu poprzez stosowanie regulowanych cen gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Tym samym stwierdził, że skarga Komisji Europejskiej z czerwca 2013 roku jest zasadna.

W ocenie sędziów w Luksemburgu "polski mechanizm regulowania cen dostaw gazu ziemnego na rzecz odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi nie spełnia wymogów proporcjonalności, gdyż nie jest ograniczony w czasie i nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy zaopatrywanymi w gaz odbiorcami". Oznacza to, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy gazowej z 2009 roku.

Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału w czerwcu 2013 r. Uznała wówczas, że "regulowane przez państwo taryfy dla odbiorców końcowych innych niż gospodarstwa domowe utrudniają dostawcom gazu wejście na rynek i nie pozwalają polskim konsumentom korzystać z tego, co oferuje rynek wewnętrzny". Wskazywała też, że zgodnie z prawem UE regulacja cen energii może być stosowana tylko w wyjątkowych okolicznościach i nie powinna być głównym wyznacznikiem cen.

Polskie władze kwestionowały dopuszczalność skargi KE. Zwracały także uwagę na specyfikę polskiego rynku gazu ziemnego, który jest w około 95 proc. zmonopolizowany przez zasiedziałego dotychczasowego operatora. Podkreślały m.in., że "zatwierdzanie cen przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki służy zapewnieniu ochrony przed antykonkurencyjnym podwyższaniem cen gazu i utrzymaniu tych cen na rozsądnym poziomie".

(MN)