​W pięciu pierwszych województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim w sobotę zaczynają się ferie zimowe w szkołach. Potrwają do 29 stycznia. W pozostałych województwach ferie rozpoczną się za tydzień, dwa tygodnie lub za cztery.

Ferie zimowe w szkołach przewidziano w czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 14 stycznia a 26 lutego.

Za tydzień - 21 stycznia - ferie zimowe rozpoczną się dla uczniów z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego. Potrwają do 5 lutego.

Od 28 stycznia do 12 lutego przerwę w nauce będą mieć uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego.

Od 11 do 26 lutego odpoczywać będą uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji i nauki na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

W przedszkolach publicznych nie ma ferii zimowych. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe we wszystkich przedszkolach rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku i kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. W rozporządzeniu w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli określono, że przedszkole jest placówką nieferyjną, czyli taką, w której nie obowiązują ferie i wakacje szkolne.

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. W sytuacji, gdy w przedszkolu publicznym zaplanowano przerwę w jego działaniu, zapewnienie dziecku innego miejsca wychowania przedszkolnego w tym czasie spoczywa na władzach gminy.

Inaczej wygląda sytuacja w przedszkolach niepublicznych. W nich czas pracy ustala organ prowadzący, określony jest on w umowie cywilno-prawnej, którą rodzice dziecka zawierają z organem prowadzącym placówkę. Dzieci, które korzystają z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole publicznej, mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego tak jak w przedszkolach publicznych, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami o przedszkolach publicznych, więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych.