W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia zwalniającą z kwarantanny m.in. obywateli UE przejeżdżających przez Polskę. Nowe przepisy doprecyzowują również, że obowiązek odbywania kwarantanny mają też osoby przekraczające granicę wewnętrzną transportem zbiorowym.

Opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja rządowego rozporządzenia zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny obywateli: państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci, którzy będą jedynie przejeżdżać przez Polskę do miejsca swojego zamieszkania lub pobytu.

Dla kogo kwarantanna?

Nowela doprecyzowuje również, że obowiązkowi odbywania kwarantanny podlegają także osoby wjeżdżające do Polski przez granicę wewnętrzną Polski - z Unią Europejską, które podróżują transportem zbiorowym. Jak wskazywali projektodawcy ma to wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jakie mógł budzić przepis rozporządzenia z 21 grudnia.

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem z 21 grudnia osoby, które przekroczą granicę zewnętrzną UE w terminie do 17 stycznia muszą przekazać Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będą odbywać obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Powinny również przekazać swój numer telefonu.

Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy także osób przekraczających granicę wewnętrzną środkami transportu zbiorowego. W takim przypadku przewoźnik powinien poinformować pasażerów o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny, zaś osoba przekraczająca granicę powinna przed jej przekroczeniem przekazać przewoźnikowi informację o miejscu odbycia kwarantanny. Z kolei przewoźnik powinien niezwłocznie przekazać ją jednostce podległej ministrowi zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Zaszczepieni bez kwarantanny

Z obowiązku odbycia kwarantanny wyłączono m.in. osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko Covid-19. Kwarantanny nie muszą odbywać także osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych.