Do rektora Uniwersytetu Warszawskiego wpłynęło dziś pismo dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w związku z adnotacją na planie zajęć jednego ze studentów. To kontynuacja sprawy, o której pisaliśmy we wtorek.

W skierowanym do J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego wniosku dyrektor Kolegium MISH prof. Marek Wąsowicz pisze, że prof. Majchrowski "dopuścił się zachowania, uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego i godności tego zawodu, a więc czynu, który może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej".

Działając jako opiekun naukowy studenta Kolegium MISH prof. Majchrowski umieścił na przedłożonym mu do akceptacji planie zajęć odręczną adnotację, dotyczącą prof. Wojciecha Sadurskiego, także profesora UW:

"Ten wykładowca nie odpowiada poziomowi, który uważam za właściwy i odpowiedni dla profesora UW. W związku z tym nie akceptuję tego planu.

Jan Majchrowski, 28 X 2018 r."

Uniwersytecka dyscyplinarka dla sędziego Izby Dyscyplinarnej?

Kierujący Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego dr hab. Jan Majchrowski stracił na Uniwersytecie Warszawskim funkcję tutora po oburzającym wpisie na planie zajęć jednego ze studentów. Majchrowski ocenił, że wymieniony w nim prof. Wojciech Sadurski "nie odpowiada poziomowi", który on... czytaj więcej

Zdaniem prof. Wąsowicza Jan Majchrowski naruszył tym "podstawowe standardy akademickie, co godzi w etos pracownika Uniwersytetu Warszawskiego a tym samym uwłacza godności nauczyciela akademickiego". Zdaniem Kolegium MISH swoim zachowaniem prof. Majchrowski uchybił też swoim obowiązkom dydaktycznym. Jako tutor, czyli opiekun naukowy studenta, prof. Majchrowski podpisał dokument określający swoje obowiązki w tej roli, wiedział więc, że odmowa zatwierdzenia planu studiów pociąga za sobą poważne konsekwencje dla podopiecznego. 

W tej sytuacji odmowa zatwierdzenia planu studiów z powodu osobistej niechęci żywionej do osoby prowadzącej zaproponowane przez studenta zajęcia, bez merytorycznych podstaw, naraża go na niezaliczenie etapu studiów. - pisze we wniosku do Rektora prof. Wąsowicz. Zdaniem dyrekcji Kolegium MISH "stanowi to dowód nagannego braku odpowiedzialności tutora, a umieszczenie na planie studiów adnotacji, uwłaczającej godności innego profesora Uniwersytetu jest poważnym naruszeniem wychowawczych obowiązków nauczyciela akademickiego".

"W przekonaniu Kolegium narusza to elementarne zasady uniwersyteckiej dydaktyki w stopniu uzasadniającym egzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej" - czytamy dalej.

Kolejne decyzje w sprawie prof. Majchrowskiego, który równocześnie z pracą na uczelni zajmuje stanowisko sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, którą tymczasowo kieruje - podejmie J.M. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys.

Jeśli rektor zdecyduje o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, a to zakończyłoby się uznaniem winy - szefowi Izby Dyscyplinarnej SN grożą kary dyscyplinarne od nagany przez obniżenie wynagrodzenia, pozbawienie prawa do wykonywania zadań promotora i  recenzenta nawet po utratę prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

(j.)