Wejście w życie pakietu onkologicznego grozi destabilizacją całego systemu ochrony zdrowia - ostrzega Naczelna Rada Lekarska w apelu do premier Ewy Kopacz opublikowanym w piątek na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej. NRL zwraca się o wstrzymanie wejścia w życie tych przepisów.

Naczelna Rada Lekarska, biorąc pod uwagę opinie licznych środowisk specjalistycznych stwierdza, że wejście 1 stycznia 2015 r. w życie tzw. pakietu onkologicznego grozi destabilizacją całego systemu ochrony zdrowia. W konsekwencji, nie poprawiając sytuacji pacjentów onkologicznych może istotnie pogorszyć szanse leczenia pozostałych chorych - napisano w apelu. Naczelna Rada Lekarska widzi konieczność poprawy opieki onkologicznej w Polsce, jednak w obecnej sytuacji zwraca się do Prezesa Rady Ministrów o wstrzymanie wejścia w życie tych przepisów - dodano.

Dzień wcześniej Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach oceniła, że brak przepisów wykonawczych, programu pilotażowego i wystarczającej informacji na temat pakietu onkologicznego mogą spowodować problemy w jego realizacji. Podnosiła, że nie określono dotychczas precyzyjnie źródła finansowania planowanych zmian i że brakuje dostatecznych informacji ze strony Ministerstwa Zdrowia i NFZ, pozwalających na ustalenie wysokości kosztów wdrożenia pakietu i wskazania źródła jego finansowania.

Wprowadzenie pakietu, przy poszanowaniu celu, w jakim został on ustalony, nie powinno odbywać się kosztem pozostałych pacjentów oraz doprowadzać do zmniejszenia wydatków na leczenie i świadczenia opieki zdrowotnej w pozostałych zakresach - napisali członkowie prezydium ORL w Katowicach.

Jakie zmiany?

W myśl przepisów, które mają wejść w życie od 2015 r., lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mieli poszerzony katalog badań diagnostycznych, które mogą zlecić po to, aby szybciej wykrywać choroby nowotworowe. Zgodnie z tymi przepisami lekarze POZ mają wykazać się większą czujnością onkologiczną, wykrywać podejrzenia nowotworów i zakładać pacjentom z podejrzeniem nowotworu Karty Pacjenta Onkologicznego, uprawniające ich do szybkiej ścieżki diagnostyki i terapii onkologicznej bez limitów. Po zakończeniu leczenia onkologicznego pacjenci mają wracać pod opiekę lekarzy POZ.

Trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny zostały uchwalone w lipcu, a 12 sierpnia podpisał je prezydent. Resort zdrowia część rozwiązań zaplanował jednak nie w ustawach - mają się one znaleźć w rozporządzeniach ministra zdrowia, a także w zarządzeniach prezesa NFZ.

Premier Ewa Kopacz mówiła w listopadzie, że pakiet onkologiczny może zostać sfinansowany z rezerwy Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej zdaniem są na to wystarczające środki.