Dekryminalizacja przerywania ciąży za zgodą ciężarnej oraz pomocy w aborcji; obniżenie ustawowego zagrożenia karą za przerwanie za zgodą kobiety jej ciąży, która przekroczyła 24 tydzień – takie m.in. zmiany przewiduje autopoprawka Lewicy do projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży.

W ubiegłym tygodniu na stronach Sejmu opublikowano projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży, wniesiony przez Lewicę. Przewiduje on zagwarantowanie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerywania ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania.

Zgodnie z regulacją przerwanie ciąży jest dopuszczalne po upływie 12. tygodnia, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia; wyniki diagnostyki prenatalnej lub inne przesłanki medyczne wskazują na to, że występują nieprawidłowości rozwojowe lub genetyczne płodu; istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest następstwem czynu zabronionego.

Regulacja dotyczy także m.in. wprowadzenia dodatkowych regulacji w zakresie klauzuli sumienia, dekryminalizacji przerywania ciąży za zgodą osoby w ciąży i udzielania osobie w ciąży pomocy w jej przerwaniu.

Czego dotyczy autopoprawka?

W poniedziałek na stronach Sejmu poinformowano o autopoprawce złożonej do projektu przez Lewicę. Dotyczy ona art. 152 kk i dekryminalizacji przerywania ciąży za zgodą osoby w ciąży oraz udzielanie osobie w ciąży pomocy w jej przerwaniu.

Autopoprawka wykreśla w całości paragraf mówiący o tym, że "kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Usunięto także paragraf, który mówi, że tej samej karze podlega osoba, która udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.

Autopoprawka zmienia za to par. 3 w art 152 i nadaje mu brzmienie: kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, jeżeli od początku ciąży upłynęło więcej niż 24 tygodnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Obecnie ten artykuł mówi o tym, że kto dopuszcza się przerywania ciąży za zgodą osoby w ciąży i udzielania osobie w ciąży pomocy w jej przerwaniu, gdy dziecko poczęte "osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej", podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W uzasadnieniu do autopoprawki wskazano, że obecnie personel medyczny ma wątpliwości z rozumieniem terminu "osiągnięcie zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej", dlatego wskazano na konkretną długość ciąży (24 tygodnie). Powołano się w tym przypadku na wytyczne WHO.

Autopoprawka Lewicy wprowadza także zmianę, która zakłada, że nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w par. 3, jeżeli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Wprowadzono także zmianę, aby osoby najbliższe ciężarnej nie podlegały karze za popełnienie czynu z art. 152 par. 3 k.k. 

W uzasadnieniu do autopoprawki podkreślono, że jest ona efektem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i specjalistami z zakresu prawa karnego.

Zgodnie z prawem, dokonanie aborcji w Polsce jest możliwe w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).