Ponad 404 tysiące maturzystów z ponad 8 tysięcy szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 22 maja. Egzaminy ustne przeprowadzane będą do końca miesiąca.

Jak poinformował przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Konarzewski, do wszystkich szkół dotarły na czas arkusze egzaminacyjne z polskiego. Nie mamy żadnych sygnałów, by doszło do jakiegokolwiek opóźnienia - zapewnił.

Po południu o godzinie 14.00 rozpocznie się dla chętnych egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Deklaracje chęci zdawania tego egzaminu wyraziło 36 tys. maturzystów, czyli 14,5 proc. W ubiegłych latach maturzysta wybierał tylko jeden poziom, na którym zdawał egzamin: albo podstawowy, albo rozszerzony. Od tego roku poziom podstawowy jest obowiązkowy dla wszystkich. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Matematyka wraca na maturę

Tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem, który będzie musiał jeszcze przystąpić obowiązkowo do trzech egzaminów pisemnych. W tej grupie po ponad 25-letniej przerwie znajdzie się matematyka. Pozostałe dwa obowiązkowe egzaminy to egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) oraz z jednego wybranego przedmiotu. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka oraz język łaciński i kultura antyczna.

Egzaminy z polskiego, matematyki i języka obcego wszyscy maturzyści muszą obowiązkowo zdawać na poziomie podstawowym, chętni mogą dodatkowo także na poziomie rozszerzonym. W przypadku egzaminu z przedmiotu do wyboru, abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu - o godzinie 9.00 i o 14.00. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 22 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne dużo wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów (geografii, WOS-u i języka angielskiego) odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach sesji. Chętni mogą także - obok egzaminów obowiązkowych - zdawać dodatkowo kilka innych, wybranych przez siebie przedmiotów spośród 16 zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (w grupie tej znalazł się np. język kaszubski).

Do sali egzaminacyjnej nie można przynosić maskotek, telefonów komórkowych, jedzenia ani picia. Wszystkie prace egzaminacyjne trzeba pisać piórem lub długopisem z czarnym tuszem. Abiturienci koniecznie muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się 28 maja. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 7 a 19 czerwca.

Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 23 sierpnia, a ustnych - w dniach 19-25 sierpnia.

Niezależnie od tego, niezadowoleni z wyniku egzaminu mogą do niego przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu pięciu lat. Przez pięć lat można też zdawać dodatkowe inne przedmioty.