Coraz mniej jest czasu na dobre przygotowanie reformy edukacji. Dopiero w lutym Ministerstwo Edukacji Narodowej pokaże ostateczny kształt podstawy programowej dla ośmioletniej szkoły podstawowej. "Zaczynamy prekonsultacje projektu" - zapowiada wiceminister Maciej Kopeć. Nauczyciele, wydawcy i związki zawodowe mają przedstawić uwagi do 9 grudnia.

W związku z tym, że dopiero ruszają prekonsultacje ws. podstawy programowej, pojawia się pytanie, czy nie będzie za mało czasu na przygotowanie nowych podręczników. Takich obaw nie ma wiceminister Maciej Kopeć.

Trudno mówić, że ten harmonogram jest taki, iż nie można dotrzymać terminów, o których mówimy, w tym powstania nowych podręczników - zapewnia. 

Zmiany w szkole podstawowej będą spore. W czwartej klasie ma pojawić się przygotowanie do nauczania przedmiotowego, w piątej - geografia, biologia, chemia i fizyka, a w siódmej drugi język obcy. 

Z dzisiejszych zapowiedzi MEN wynika, że jeszcze mniej czasu będzie na przygotowanie książek dla pierwszego stopnia szkoły branżowej - projekty podstawy mają być bowiem gotowe dopiero w marcu. A pierwsze klasy tej szkoły pojawią się we wrześniu.

ZOBACZ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ >>>

Czym jest podstawa programowa?

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści w niej zawartych. To na jej podstawie pisane są programy nauczania i podręczniki.

Podstawa programowa to jest taki dokument formalny, rozporządzenie do ustawy o systemie oświaty, które warunkuje to, czego i w jaki sposób będą się uczyć dzieci i niejako też wyznacza, co dzieci i młodzież muszą potrafić, kończąc dany etap kształcenia. W polskiej edukacji - mam wrażenie - że to stało się taką "biblia", sercem całego szkolnictwa, które niejako potrafi determinować każdy krok nauczyciela na zajęciach, więc jest to dokument szalenie istotny
podkreśla w rozmowie z RMF FM dr Aleksandra Szyller z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 


Jak podkreśla: Skrajnie niemożliwe jest przygotowanie tak ważnego dokumentu w ciągu 2-3 miesięcy. 

Projektu ramowych planów nauczania: W szkole podstawowej język obcy od I klasy, historia od IV klasy

MEN poinformowało, że w 8-letniej szkole podstawowej, tak jak dotąd, w klasach I-III będzie edukacja wczesnoszkolna. Od I klasy uczniowie będą się także uczyć języka obcego.

W IV klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie będą mieli: język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły podstawowej. Od V klasy w miejsce przyrody wprowadzone zostaną geografia i biologia. W klasie VII dojdzie drugi język obcy, chemia i fizyka, a w klasie VIII - wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. Zajęcia z techniki uczniowie będą mieli do VI klasy włącznie, a z muzyki i plastyki - do VII klasy włącznie.

Kopeć poinformował, że podstawa programowa kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej, której projekt poddano "prekonsultacjom", ma być docelowa, tak jak i przygotowywane na jej podstawie podręczniki mają być docelowe. Dlatego - jak zaznaczył - eksperci pracujący nad podstawą programową uwzględnili różnice programowe w podstawie programowej do chemii, fizyki, geografii, biologii w klasach VII-VIII dla tych uczniów, którzy we wcześniejszych latach uczyli się przyrody.

W przypadku niektórych przedmiotów np. języka polskiego i historii, treści nauczania opisano nie tylko dla danego etapu edukacyjnego, ale także dla konkretnej klasy.

Siódmioklasiści rozpoczną naukę od historii XIX w.

Kopeć pytany o to, czego będą uczyli się na historii uczniowie, którzy we wrześniu 2017 r. zamiast do I klasy gimnazjum pójdą do VII klasy, powiedział, że rozpoczną naukę od historii XIX w.

Poinformował także, że w nowej podstawie programowej utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania dotyczące podziału na grupy. Podział taki będzie obowiązkowy na językach obcych i informatyce, jeśli w klasie będzie powyżej 24 uczniów. W przypadku konieczności prowadzenia na lekcjach ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, podział na grupy będzie obowiązkowy w przypadku klas liczących powyżej 30 uczniów.

Dwie lekcje historii w tygodniu

MEN przedstawiło też ramowe plany nauczania - to rozporządzenie ministra edukacji, w którym określone jest, ile godzin nauczania danego przedmiotu w tygodniu uczniowie będą mieli na danym etapie nauczania, w danej klasie.

I tak: w klasie IV i V uczniowie będą mieć 6 lekcji języka polskiego w tygodniu, w klasie V - 5 lekcji polskiego, a w VII i VIII klasie - po 4 lekcje. W klasach IV-VIII tygodniowy wymiar matematyki to 4 lekcje, języka obcego pierwszego - 3 lekcje, a drugiego języka obcego (nauczany będzie od VII klasy) - to 2 lekcje. Historii uczniowie będą mieli w IV klasie jedną lekcję w tygodniu, a w klasach V-VIII - 2 lekcje. Przyroda w IV klasie będzie miała wymiar dwóch lekcji w tygodniu. Geografia - jednej lekcji w klasach V-VI i VIII oraz dwóch lekcji w klasie VII. Taki sam wymiar i układ godzin będzie miała biologia. Chemia i fizyka będą miały wymiar po dwie lekcje klasach VII i VIII. W klasach IV-VI uczniowie będą mieli jedną w tygodniu lekcje informatyki i cztery lekcje wychowania fizycznego, w klasach IV-VII - po jednej lekcji plastyki i jednej lekcji muzyki, a w klasach IV-VI - po jednej lekcji techniki.

Wiedza o społeczeństwie będzie prowadzona w VIII klasie w wymiarze dwóch lekcji w tygodniu, a edukacja dla bezpieczeństwa - w wymiarze jednej lekcji w tygodniu.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE, EGZAMIN OŚMIOKLASISTY - ZOBACZ RAMOWE PLANY NAUCZANIA

Nowa podstawa ma być wprowadzana stopniowo

Jako pierwsi zgodnie z nową podstawą programową uczyć się mają uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły branżowej. To od tych klas rozpocznie się jesienią 2017 r. zmiana w nauczaniu. Nowa podstawa będzie wprowadzana stopniowo, tak by docelowo objąć wszystkie roczniki.

Wraz z projektem nowej podstawy programowej do "prekonsultacji" trafił też projekt rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Określone jest w nim, ile godzin nauki danego przedmiotu będą mieli uczniowie na danym etapie edukacyjnym.

Oba projekty opublikowano dziś na stronie internetowej MEN. Uwagi do nich można nadsyłać do 9 grudnia.

Brak podstaw programowych, zbyt mało czasu na ich przygotowywanie i zapoznanie się z nimi - to niektóre z najczęściej wysuwanych zarzutów wobec reformy edukacji.

Co zakłada reforma?

Zgodnie z planowaną przez rząd reformą w miejsce obecnie istniejących typów szkół mają się pojawić: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany miałyby się rozpocząć od roku szkolnego 2017/2018.

Wczoraj Sejm rozpoczął prace nad projektami ustaw wprowadzającymi reformę: Prawem Oświatowym i Przepisami wprowadzającymi Prawo Oświatowe.

(mal)