W tym roku na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do 2 maja. W RMF FM zaprezentowaliśmy dziś szereg pomocnych materiałów dotyczących rozliczenia się za 2016 rok.

W tym roku na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do 2 maja. W RMF FM zaprezentowaliśmy dziś szereg pomocnych materiałów dotyczących rozliczenia się za 2016 rok.
Zeznanie podatkowe /Maciej Nycz /RMF FM

Dzisiaj, w godzinach 10-14, pod naszym telefonem na Wasze pytania odpowiadali eksperci Izby Skarbowej w Krakowie i Urzędu Skarbowego w Wieliczce. Przez cały dzień na antenie RMF FM odkrywaliśmy tajemnice zeznania podatkowego PIT, tak żeby w tym roku rozliczenie się ze skarbówką przebiegło w jak najbardziej bezbolesny sposób. Omówiliśmy najważniejsze ulgi, pokazaliśmy, jak poradzić sobie z błędami, i co zrobić, jeśli nie zmieścilibyśmy się z rozliczeniem w terminie. 

10 Zasad wypełniania PIT:

1. Pobierz wszystkie wydruki PIT-11 od pracodawców i z innych źródeł dochodów

2. Jeżeli brakuje Ci któregoś PIT-11 poproś pilnie od duplikat, lub policz podatki samemu

3. Przy przepisywaniu kwot pamiętaj o zwracaniu uwagi także na grosze!

4. Pamiętaj, że przysługują Ci ulgi. Nie tylko na dziecko, ale często także na internet, czy dla krwiodawców

5. Podpisz PIT - jeśli wypełniasz go papierowo

6. PIT zaadresuj do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca w którym mieszkałeś 31 grudnia 2016

7. Wyślij swoje zeznanie podatkowe najpóźniej 2 maja. W przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla pocztowego.

8. Weź z poczty potwierdzenie nadania, a urzędu skarbowego potwierdzenie złożenia

9. Jeżeli się spóźnisz ze złożeniem PIT, nadrób zaległość jak najszybciej. Warto dołączyć krótki list z wyjaśnieniem dlaczego się spóźniłeś.

10. Przechowuj PIT przez 5 lat


Ulga na dzieci - Jak rozliczyć?

Ulga przysługuje na każde:

1) małoletnie dziecko:

a)  wobec którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską,

b) które zamieszkiwało z podatnikiem a podatnik w stosunku do dziecka pełnił funkcję opiekuna prawnego,

c) nad którym podatnik sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

2) pełnoletnie dziecko pozostające na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, które:

a) otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

b) nie ukończyło 25. roku życia, kontynuuje naukę w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących polski lub zagraniczny system oświaty lub szkolnictwo wyższe, oraz poza dochodami z renty rodzinnej nie uzyskało w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa) lub art. 30b (19% stawka dla niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych) ustawy PIT w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł (556,02 zł : 18%)

z wyjątkiem dzieci:

1) pozostających w związku małżeńskim,

2) dla których miejscem pobytu na podstawie orzeczenia sądu jest instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

3) do których mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z wyłączeniem prywatnego najmu, ustawy o podatku tonażowym bądź też przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej według 19% stawki podatku, o której mowa w art. 30c ustawy PIT.

W przypadku tej ulgi obowiązują miesięczne limity odliczenia. Wysokość limitów jest zróżnicowana w zależności od liczby dzieci.

Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonuje władzę, pełni funkcję, sprawuje opiekę lub utrzymuje dziecko limit wynosi:

 • na 1 dziecko - 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł)

Uwaga! W przypadku jednego dziecka warunkiem zastosowania odliczenia jest spełnienie kryterium dochodowości, o którym mowa poniżej.

 • na drugie dziecko  -  92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł)
 • na trzecie dziecko  -  166,67 zł (rocznie 2 000,04 zł)
 • na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł (rocznie 2 700 zł)

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja sprawowana opieka, lub dziecko pozostaje na utrzymaniu podatnika, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznego limitu za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Odliczenie dotyczy łącznie:

 • obojga rodziców,
 • opiekunów prawnych dziecka albo
 • rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Kwotę tę ww. osoby mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1) odpis aktu urodzenia dziecka;

2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;

4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Realizacja odliczenia następuje po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37, w którym podaje się liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Podatnik posiadający jedno dziecko:

a) pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (z zastrzeżeniem lit.b)

- może skorzystać z odliczenia, jeżeli roczne jego dochody łącznie z dochodami małżonka nie przekroczyły kwoty 112 000 zł,

b) będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, samotnie wychowujący dziecko

- może skorzystać z odliczenia, jeżeli jego roczne dochody nie przekroczyły kwoty 112 000 zł,

c) niepozostający w związku małżeńskim (przez cały rok podatkowy lub jego cześć) oraz niebędący osobą samotnie wychowującą dziecko

- może skorzystać z odliczenia, jeżeli jego roczne dochody nie przekroczyły kwoty 56 000 zł.

Przy ustalaniu kryterium dochodowości uwzględnia się dochody, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c ustawy PIT, pomniejszone o podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne (krajowe i zagraniczne), o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy PIT.

UWAGA!

Jeżeli podatnikowi zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi ma prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, do wysokości przysługującej mu kwoty odliczenia.

Kwota niewykorzystanej ulgi, jaką może otrzymać podatnik nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Ulga odsetkowa - Jak odliczyć?

Wydatki na spłatę odsetek od kredytu

W ramach tzw. praw nabytych - od przychodu podlegają odliczeniu faktycznie poniesione wydatki na spłatę odsetek od:

1) kredytu (pożyczki) udzielonego: w latach 2002-2006 podatnikowi podlegającemu w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanej z: budową budynku mieszkalnego (1) albo wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku (2), albo zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (3), albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego (4),  zwanego dalej "kredytem mieszkaniowym",

2) kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

3) każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w pkt. 1 i 2

- do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Odliczenia nie stosuje się:

1) jeżeli podatnik lub jego małżonek korzystał, lub w ramach praw nabytych korzysta, z odliczenia od dochodu, przychodu lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy w brzmieniu obowiązującym w latach 2002-2006,

2) do odsetek od kredytów:

a) udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

b) udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,  

c) udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi,

d) udzielonych na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania,

3) objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,

4) wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Odliczenie obejmuje odsetki od tej części kredytu (pożyczki) - dalej "limit" - która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m kw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Jeżeli inwestycja została zakończona

 • w latach 2002-2007 -  limit wynosi 189.000 zł;
 • w roku 2008 -  limit wynosi 212.870 zł;
 • w roku 2009 -  limit wynosi 243.460 zł;
 • w roku 2010 -  limit wynosi 264.810 zł;
 • w latach 2011-2017 -  limit wynosi 325.990 zł.

Limit dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych, odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu mieszkaniowego, odpowiednio kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego lub każdego kolejnego kredytu przeznaczonego na ich spłatę.

Wysokość zapłaconych odsetek dokumentuje się dowodem wystawionym przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielenia kredytów (pożyczek).

Odliczenia dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja mieszkaniowa.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT‑28.

Do zeznania podatkowego, w którym po raz pierwszy stosuje się ulgę odsetkową, dołącza się oświadczenie o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją (PIT-2K).

Kwota odsetek zapłaconych w roku podatkowym, w części w jakiej nie znajduje pokrycia w dochodzie podatnika, nie przechodzi do odliczenia w następnych latach podatkowych. Wyjątek od tej zasady stanowi jedynie różnica pomiędzy kwotą odsetek przypadającą do odliczenia w pierwszym roku stosowania ulgi a kwotą faktycznie odliczoną w tym roku. Powstała w ten sposób różnica może być odliczona w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki.


Ulga na internet - Jak odliczyć?

Odliczeniu od przychodu podlegają wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet poniesione przez podatnika w roku podatkowym. Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Odliczeń dokonuje się w kwocie faktycznie poniesionego wydatku, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym.

Dowodem może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynika kto, komu, ile oraz za co zapłacił.

Źródło: Ministerstwo Finansów