"Na podstawie posiadanych dokumentów i informacji o przebiegu głosowania i wyborów Państwowa Komisja Wyborcza nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które - w jej ocenie - mogłyby mieć wpływ na wynik głosowania i wynik wyborów" - napisano w sprawozdaniu zamieszczonym na stronie internetowej PKW.W sprawozdaniu zaznaczono, że po zarządzeniu przez prezydenta wyborów parlamentarnych, co miało miejsce 6 sierpnia, PKW realizowała ustawowe zadania i zapewniła pomoc prawną oraz organizacyjną organom i administracji wyborczej, komitetom wyborczym i wyborcom. Jak zaznaczono, korzystano przy tym w szerokim zakresie, obok tradycyjnych sposobów komunikacji, z internetu.

PKW i Krajowe Biuro Wyborcze prowadziły działania edukacyjno-informacyjne skierowane do wyborców na temat prawa wyborczego, w tym w szczególnie sposobu głosowania.

320 komisji wyborczych za granicą, 5 komisji na statkach morskich

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu PKW powołała okręgowe komisje wyborcze, w skład których weszli sędziowie zgłoszeni przez ministra sprawiedliwości, a funkcje przewodniczących objęli z urzędu komisarze wyborczy. Łącznie w skład 41 okręgowych komisji wyborczych powołano 320 sędziów. Obwodowe komisje wyborcze powołali komisarze wyborczy, a w obwodach głosowania za granicą i na polskich statkach morskich odpowiednio konsulowie i kapitanowie statków. Powołano 27 415 obwodowych komisji wyborczych, w tym 320 komisji za granicą i 5 komisji na polskich statkach morskich. Ogółem w skład obwodowych komisji powołano 234 445 osób.

Największą reprezentację w składach obwodowych komisji miały: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 36 618 osób, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI - 29 229 osób, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 28 332 osoby, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 24 659 osób.

22 kandydatów na posłów i 4 kandydatów na senatorów wykreślonych z list

W ustawowym terminie, do 26 sierpnia 2019 r., do PKW zgłoszono do zarejestrowania 94 komitety wyborcze. PKW przyjęła zawiadomienia o utworzeniu 88 komitetów wyborczych, a odmówiła przyjęcia zawiadomień 5 komitetów wyborczych, jeden komitet został rozwiązany. Okręgowe Komisje Wyborcze przed wydrukowaniem kart unieważniły rejestrację 3 list do Sejmu. Ponadto skreśliły 22 kandydatów na posłów jeszcze przed wydrukowaniem kart, lecz skreślenia te nie spowodowały unieważnienia list. Natomiast już po wydrukowaniu kart do głosowania OKW skreśliły dwóch kandydatów. W przypadku wyborów do Senatu OKW unieważniły rejestrację 4 kandydatów na senatorów jeszcze przed wydrukiem kart.

W rezultacie w wyborach do Sejmu wyborcy głosowali na 234 listy kandydatów obejmujące 5 111 kandydatów zgłoszonych przez 18 komitetów wyborczych. W wyborach do Senatu głosowano na 278 kandydatów zgłoszonych przez 61 komitetów wyborczych.

W okręgu wyborczym nr 59 do Senatu doszło do skreślenia kandydata w związku ze śmiercią Kornela Morawieckiego. Komitet PiS złożył zawiadomienie o zgłoszeniu nowego kandydata na senatora. W takiej sytuacji zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 15. dniu przed dniem wyborów. W związku z tym, że 15. dzień przed dniem wyborów upływał w sobotę termin na zgłoszenie nowego kandydata upływał 30 września 2019 r.

Głosowanie bez incydentów

Głosowanie - napisano w sprawozdaniu - przebiegło bardzo spokojnie, bez poważniejszych incydentów; w dniu głosowania tak do obwodowych, jak i OKW wpłynęło niewiele skarg, pytań i uwag wyborców. W pojedynczych przypadkach wyborcy zgłaszali interwencje w sprawie nieumieszczenia ich w spisie wyborców. Jeżeli uwagi były zasadne i wynikały z niedopełnienia przez administrację obowiązku sporządzenia i aktualizacji spisu wyborców, OKW we współdziałaniu z komisjami obwodowymi i działami ewidencji ludności w gminach podejmowały działania w celu umożliwienia tym wyborcom udziału w głosowaniu.

Przy czynnościach głosowania i ustalania wyników głosowania w obwodach mogli być obecni mężowie zaufania komitetów wyborczych. Jednakże - napisano w sprawozdaniu - w niewielu OKW mężowie zaufania zgłaszali uwagi do protokołów. Jak podano, w przeważającej liczbie obwodów głosowania komisje obwodowe prawidłowo ustaliły wyniki głosowania i poprawnie sporządziły protokoły głosowania. W nielicznych protokołach wystąpiły nieprawidłowości wynikające z niedostatecznej staranności komisji obwodowych i dotyczyły zwykle braków formalnych: niezłożenia podpisów przez niektórych członków komisji obecnych przy sporządzaniu protokołu oraz nieopatrzenia protokołu pieczęcią komisji.

Ustalone przez komisje wyniki głosowania niezwłocznie podawano do publicznej wiadomości przez ich wywieszenie w siedzibach komisji, w miejscach dostępnych dla wyborców. Dla zapewnienia kontroli poprawności arytmetycznej wyników głosowania ustalanych przez obwodowe komisje wyborcze i poprawnego sporządzenia protokołów głosowania pomocniczo korzystano z techniki elektronicznej na zasadach określonych w uchwale PKW.

Na podstawie otrzymanych od okręgowych komisji wyborczych protokołów, PKW po stwierdzeniu prawidłowości wyników głosowania i wyborów w okręgach wyborczych ustalonych przez okręgowe komisje wyborcze, sporządziła 14 października 2019 r. obwieszczenie o wynikach wyborów do Sejmu i obwieszczenie o wynikach wyborów do Senatu i tego samego dnia wieczorem podała zbiorcze wyniki głosowania i wyborów do publicznej wiadomości na konferencji prasowej oraz przekazała obwieszczenia do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory do Sejmu i do Senatu obserwowali przedstawiciele OBWE. Jak poinformowano, spotkali się oni z PKW, uzyskiwali na bieżąco od pracowników KBW oraz członków okręgowych komisji wyborczych informacje o rozwiązaniach polskiego prawa wyborczego, w tym dotyczących organizacji wyborów. Obserwowali przebieg głosowania w kilkudziesięciu obwodach głosowania. W ramach współpracy i wymiany doświadczeń PKW zaprosiła na wybory przedstawicieli centralnych organów wyborczych Litwy, Słowacji i Estonii.

Całe sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej do przeczytania >>>TUTAJ<<<