Spośród kilkuset pytań nadesłanych przez użytkowników portalu Interia.pl, dziennikarz RMF FM Konrad Piasecki wybrał 28. Następnie zadaliśmy je dziesięciu kandydatom. Oto odpowiedzi Marka Jurka.

-Jeśli miałby Pan zgadzać się na obniżkę lub podwyżkę podatków to których w pierwszej kolejności? (~wotos)

Podatków nie można już podnosić. Należy podatki zmniejszać, przede wszystkim dla rodzin wychowujących dzieci, zarówno PIT, jak i VAT na towary związane z utrzymaniem dzieci.

-W jakim wieku Polacy powinni przechodzić na emeryturę? Zgodzi się Pan na podwyższenie wieku emerytalnego, o ile lat maksymalnie i na objęcie powszechnym systemem emerytalnym służb mundurowych? (~zmartwiona)

Uważam obecny wiek emerytalny za właściwy. Jestem również przeciwny zrównywaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

-Czy należy coś zrobić z niebotycznymi zarobkami prezesów banków i dużych firm? (~zuzanna)

Oczywiście zarobki prezesów spółek państwowych powinny wynikać z jednej strony kondycji firmy, z drugiej - z osiąganych wyników. Zarobki ustalane w oderwaniu od tych czynników uważam za szkodliwe i nieetyczne.

-Czy, kiedy i przy jakiej wartości złotego powinniśmy wejść do strefy Euro? (~renegat)

Polska w traktacie akcesyjnym przyjęła perspektywę unii walutowej, ale w ciągu najbliższej dekady musimy zachować złotego jako instrument konkurencyjności naszej gospodarki.

-Czy jest Pan za utrzymaniem przywilejów górniczych kosztem reszty społeczeństwa ? (~zawiedziony)

Uważam, że obecne rozwiązania wymagają debaty społecznej, gdyż problem dotyczy także innych sektorów naszej gospodarki, w których na przestrzeni wielu lat pracownicy uzyskiwali kolejne przywileje, nie zawsze odpowiadające współczesnym realiom gospodarki wolnorynkowej.

-Czy uważa Pan za niezbędne wprowadzenie dotacji dla samorządów na budowanie tzw. tanich mieszkań?(~radzyniak)

Jestem zwolennikiem tanich kredytów hipotecznych dostępnych dla przeciętnego Polaka. Gminy nie muszą pełnić roli developera, aby rozwiązać problem braku mieszkań. Tym bardziej, że obecne rozwiązania rodzą niekiedy sytuacje wątpliwe moralnie, kiedy okazuje się, że mieszkania komunalne otrzymują nie zawsze Ci, którzy najbardziej ich potrzebują.

-Czy dopuszcza Pan możliwość za wprowadzenia jakiejkolwiek płatności za szkolnictwo wyższe, np. za drugi kierunek studiów? (~renegat) (~Marina-studentka)

Edukacja nie powinna być przywilejem, lecz prawem każdego z nas. Tak więc uważam, że państwowe szkolnictwo wyższe powinno być finansowane jedynie z naszych podatków. Należałoby też zastanowić się nad szczelnością i strukturą przepływu posiadanych środków. Ważnym uzupełnieniem tej oferty jest prywatne szkolnictwo wyższe, które znakomicie zwiększa konkurencyjność uczelni wpływając na ich coraz wyższy poziom nauczania.

-Czy w ramach reformy publicznej służby zdrowia możliwe jest dopuszczenie współpłatności np. za pobyt w szpitalu i dodatkowe ubezpieczenia? (~renegat)

Współczesna medycyna i koszty leczenia są niebotycznie wysokie. Z ich skalą nie radzą sobie nawet kraje uważane powszechnie za wysokorozwinięte. Problem jest istotny społecznie i w związku z tym wymaga szerszej debaty. Niemniej problemem naszej służby zdrowia nie jest jedynie kwestia współpłacenia za poszczególne usługi medyczne. System jest bowiem niewydajny, mało przejrzysty, a kolejne wielomiliardowe wzrosty nakładów na służbę zdrowia w żaden sposób nie zwiększyły bezpieczeństwa pacjentów.

-Czy zgodziłby się Pan na ustawową gwarancję finansowania zabiegów in vitro z budżetu? (brutus)

Jestem przeciwny sztucznemu zapłodnieniu metodą in vitro, więc również finansowania tych zabiegów. Uważam natomiast, że każde dziecko poczęte już in vitro ma prawo się urodzić.

-Jak długi powinien być urlop macierzyński? (~kasia k.)

9 miesięcy na drugie dziecko, rok na trzecie i następne.

-Czy podpisałby Pan jako ewentualny Prezydent ustawę dającą uprawnienia do dziedziczenia parom homoseksualnym ? (~Krystyna z Wrocławia)

Nie. Państwo powinno promować rodzinę i wartości moralne z nią związane.

-Czy zgodziłby się Pan na depenalizację posiadania miękkich narkotyków?(~!)

Nie

-Czy podpisałby Pan ustawę wprowadzającą prawo do eutanazji na życzenie chorego? (~viki)

Nie

-Czy zgodzi się Pan na wprowadzenie ustawowego zakazu cielesnych kar dla dzieci?(~lotar)

Należy zdecydowanie chronić dzieci przed przemocą domową, ale nie należy mylić jej ze zwykłym klapsem. Tego też lepiej unikać, ale to już kwestia bardziej kultury, niż prawa.

-Czy podpisałby się Pan pod decyzją o amnestii dla osób z niskimi wyrokami? (~Sromotnik Bezwstydny)

Uważam, że nie jest to temat wymagający dziś debaty i podejmowania ewentualnej decyzji.

-Czy zgodziłby się Pan na podatkowe zrównanie wszystkich podmiotów - kościołów i księży? (~zdzispal)

To zależy w jakim zakresie - nie na opodatkowanie tacy, bo nie można opodatkowywać solidarności, zabierając podatek ludziom, którzy już go zapłacili.

-Czy jest Pan za oddzieleniem uroczystości państwowych od ceremonii religijnej i zdjęciem krzyży z urzędów i szkół?

Nie, zakaz publicznego wyrażania wiary to ograniczenie wolności religijnej w wymiarze społecznym.

-Czy w katolickim kraju jakim jest Polska farmaceuci powinni zostać objęci klauzulą sumienia tak by nie być zmuszonymi do sprzedaży środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych (~Zuzanna)

Tak, oczywiście.

-Którego z kandydatów byłby Pan gotów poprzeć w drugiej turze, ew. którego poparłby Pan, gdyby sam Pan nie startował? (~tur)

Najpierw odbędzie się pierwsza tura wyborów, w drugiej wyborcy prawicowi powinni głosować solidarnie.

-Czy prezydenci Polski powinni - z racji sprawowania tego urzędu i wyboru w wyborach powszechnych - być "z urzędu" chowani na Wawelu?(~prawy)

Mamy różne nekropolie prezydenckie, ale broniłem prawa do pochowania prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Wawelu.

-Czy będąc prezydentem zrzeknie się Pan pobierania pensji z tego tytułu?(~marcin)

Nie (nie sądzę, żebym w warunkach wykonywania urzędu miał czas na pisanie, wykłady i tłumaczenia), natomiast część zarobków przeznaczę na cele dobroczynne i społeczne - jak zawsze.

-Czy jest Pan gotów ujawnić raport o stanie swojego zdrowia i czy jako prezydent będzie Pan corocznie taki raport ujawniał?

Oczywiście jestem gotów ujawnić raport o stanie swojego zdrowia, a jeśli będzie takie zapotrzebowanie społeczne, jako Prezydent będę publikował raporty o stanie swojego zdrowia także w latach następnych.

-Czy po wygraniu wyborów złoży Pan legitymację partyjną? (~ja)

Tak, taki obowiązek nakłada na mnie również ustawa.

-Jakimi językami posługuje się Pan w stopniu, który nie zmusza do sięgania po pomoc tłumacza?(~wyborca pierwszy)

Po francusku mówię, czytam, tłumaczę.

Jaka będzie Pana pierwsza inicjatywa ustawodawcza? (~Boguśka)

Z prawa inicjatywy Prezydent powinien korzystać w ramach współpracy z Parlamentem, po konsultacjach z ugrupowaniami parlamentarnymi. Ale sprawą oczywistą (ze względów na opinię społeczną), w której może wystąpić Prezydent jest wydłużenie urlopów macierzyńskich i zmiana Konstytucji (art. 96) otwierająca drogę do większościowych wyborów w jednomandatowych okręgach wyborczych.

-Czy jest Pan zwolennikiem okręgów jednomandatowych? (~KAX)

Tak, uważam to za konieczny warunek przywrócenia roli przekonań i odpowiedzialności osobistej w polskiej polityce.

-Jak liczna powinna być polska armia? (~tomi)

Ze względu na położenie geopolityczne jak i odpowiedzialność za pokój w Europie, Polska powinna mieć dobrą armię, zwiększając nakłady na obronę w relacji do PKB. W tym kontekście należy przyjąć, że liczebność naszej armii na poziomie ok. 120 tys. żołnierzy jest na dziś uzasadniona

-Czy Polska powinna być orędownikiem rozszerzania Unii Europejskiej, o jakie kraje?

Tak, Polska powinna popierać akcesję Ukrainy, Gruzji i Armenii, a w wypadku zmiany polityki - również Białorusi. Oczywiście, powinniśmy również zachęcać te kraje do zmian budujących rzeczywistą gospodarkę rynkową i rządy prawa.

-Czy wyznaczy Pan rządowi datę wycofania polskich wojsk z Afganistanu (~PUCIO PUCIO)

Misję afgańską realizujemy w ramach NATO, więc angażuje ona naszą wiarygodność zewnętrzną. Potrzebna jest aktywna rolą Polski w decyzjach podejmowanych w ramach Przymierza w oparciu o stałe, krytyczne monitorowanie jej przebiegu. Deklaracja prezydenta Obamy z ubiegłego roku o rozpoczęciu od przyszłego roku procesu zmniejszania kontyngentu sił sojuszniczych w Afganistanie otwiera drogę do jej zakończenia.

-Załóżmy sytuację hipotetyczną Rosja grozi Ukrainie, że wkroczy na jej terytorium (np. Krym). Czy Polska powinna się mieszać w ten konflikt? (~Paweł)

Utrwalenie niepodległości państw powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego to zasadniczy element polskiej racji stanu. W wypadku każdego ryzyka jej podważenia Polska powinna mobilizować społeczność międzynarodową do skutecznych działań zapobiegawczych.

-Czy wobec prześladującej Polonię Białorusi należy stosować raczej politykę kija czy marchewki? (~ciekawy)

Nie powinniśmy podejmować żadnych sankcji uderzających w społeczeństwo i w kontakty społeczeństwa białoruskiego z Polską i z Zachodem. Natomiast należy się od władz białoruskich domagać, by Polacy mieli tam nie mniej praw niż na Litwie - i należy w tej sprawie mobilizować poparcie Unii Europejskiej.