Spośród kilkuset pytań nadesłanych przez użytkowników portalu Interia.pl, dziennikarz RMF FM Konrad Piasecki wybrał 28. Następnie zadaliśmy je dziesięciu kandydatom. Oto odpowiedzi Andrzeja Olechowskiego.

-W jakim wieku Polacy powinni przechodzić na emeryturę? Zgodzi się Pan

na podwyższenie

wieku emerytalnego, o ile lat maksymalnie i na objęcie powszechnym

systemem emerytalnym

służb mundurowych? (~zmartwiona)

Podpisałbym ustawę zrównującą wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Też się obawiam o swoją emeryturę. Dlatego tak ważne jest skuteczne zaadresowanie szybko rosnącego długu w Polsce. Zostawiamy naszym dzieciom i wnukom wielki problem - ogromny dług i nasze emerytury. Dlatego nalegam, aby Minister Finansów przedstawił wreszcie szczegółowy program zmniejszenia długu państwa.

-Czy, kiedy i przy jakiej wartości złotego powinniśmy wejść do strefy

Euro? (~renegat)

Przystąpienie do Euro domknie pakiet korzyści z członkostwa w UE. Producenci uzyskają wreszcie identyczne warunki jak ich konkurencji w strefie Euro (dzisiaj mają wyższe koszty finansowe). Konsumenci będą mogli wiarygodnie porównywać ceny i uzyskać obniżki marż. Od rządu oczekuję nie tyle zapowiedzi przystąpienia do strefy Euro, ale konkretnego planu dotarcia tam w wybranym przez, korzystnym dla naszej gospodarki terminie. Taki plan będzie ważnym drogowskazem dla naszej gospodarki.

-Czy dopuszcza Pan możliwość za wprowadzenia jakiejkolwiek płatności

za szkolnictwo

wyższe, np. za drugi kierunek studiów? (~renegat) (~Marina-studentka)

Tak, ale jeszcze nie teraz. Teraz najważniejsze jest, aby podnieść poziom kształcenia na każdym poziomie edukacji oraz wytworzyć między uczelniami system konkurencyjny. Ważne też, aby polskie dyplomy były prawdziwym papierem wartościowym. W końcu są opatrzone godłem państwowym.

-Czy w ramach reformy publicznej służby zdrowia możliwe jest

dopuszczenie współpłatności

np. za pobyt w szpitalu i dodatkowe ubezpieczenia? (~renegat)

TAK, ale tylko do wizyt u lekarza i hospitalizacji nie zaś do wystawianych recept (pacjenci i tak współpłacą za większość lekarstw). Z dopłat tych należałoby zwolnić dzieci, młodzież do lat 18-tu, oraz młodzież ucząca się do 26 lat oraz emerytów i rencistów.

-Czy zgodziłby się Pan na ustawową gwarancję finansowania zabiegów in

vitro z budżetu?

(brutus)

Tak, ale kwestię z jakich środków powinny być refundowane należy jeszcze przedyskutować.

-Czy podpisałby Pan jako ewentualny Prezydent ustawę dającą

uprawnienia do dziedziczenia

parom homoseksualnym ? (~Krystyna z Wrocławia)

Tak. Każdy obywatel ma prawo do decydowania o swoim życiu osobistym. Związki inne niż małżeństwa są pozbawione uprawnień zastrzeżonych dla członków najbliższej rodziny, na przykład możliwości dowiedzenia się w szpitalu o stan zdrowia bliskiej im osoby. Dlatego proponuję rozważenie ustanowienia instytucji "przybrania osoby bliskiej", która dałaby niektóre z tych uprawnień związkom innym niż małżeństwa, w tym związkom homoseksualnym.

-Czy zgodziłby się Pan na depenalizację posiadania miękkich narkotyków?(~!)

Jest zwolennikiem depenalizacji posiadania małych ilości narkotyków dla własnych potrzeb. Nie jest przeciwny "legalizacji miękkich narkotyków", pod warunkiem, że byłoby to rozwiązanie europejskie - w przeciwnym przypadku Polska stałaby się narkotykowym azylem.

-Czy podpisałby Pan ustawę wprowadzającą prawo do eutanazji na

życzenie chorego? (~viki)

Nie

-Czy zgodzi się Pan na wprowadzenie ustawowego zakazu cielesnych kar

dla dzieci?(~lotar)

Tak

-Czy zgodziłby się Pan na podatkowe zrównanie wszystkich podmiotów -

kościołów i księży?

(~zdzispal)

Tak

-Czy jest Pan za oddzieleniem uroczystości państwowych od ceremonii

religijnej i zdjęciem

krzyży z urzędów i szkół?

Jestem katolikiem. Obecność krzyża nie tylko mi nie przeszkadza, ale mnie cieszy. Również w przestrzeni publicznej. Ale nie jeden ja tam przebywam. Dlatego każde zastrzeżenie do krzyża w przestrzeni publicznej należy rozważyć poważnie. Kiedy ma ono mocne uzasadnienie, krzyż należy zdjąć.

-Którego z kandydatów byłby Pan gotów poprzeć w drugiej turze, ew.

którego poparłby Pan,

gdyby sam Pan nie startował? (~tur)

Gdybym nie wszedł do drugiej tury, to pewno poparłbym Bronisława Komorowskiego, ale tylko dlatego, żeby nie głosować na kogoś kto jest gwarantem powrotu IV RP.

-Czy prezydenci Polski powinni - z racji sprawowania tego urzędu i 

wyboru w wyborach

powszechnych - być "z urzędu" chowani na Wawelu?(~prawy)

Nie.

-Czy jest Pan gotów ujawnić raport o stanie swojego zdrowia i czy jako

prezydent będzie

Pan corocznie taki raport ujawniał?

Już to zrobiłem, na samym początku kampanii wyborczej. Uważam, że Polacy mają prawo posiadać takie informacje.

-Czy po wygraniu wyborów złoży Pan legitymację partyjną? (~ja)

Nie muszę. Jestem kandydatem niezależnym czyli bezpartyjnym.

-Jakimi językami posługuje się Pan w stopniu, który nie zmusza do

sięgania po pomoc

tłumacza?(~wyborca pierwszy)

Angielski i francuski.

-Jaka będzie Pana pierwsza inicjatywa ustawodawcza? (~Boguśka)

Parytety dla kobiet w wyborach parlamentarnych.

-Czy jest Pan zwolennikiem okręgów jednomandatowych? (~KAX)

Tak, ale tylko w wyborach samorządowych.

-Czy Polska powinna być orędownikiem rozszerzania Unii Europejskiej, o 

jakie kraje?

Proces rozszerzania UE czasowo zamarł. Ważnym zadaniem polskiej polityki zagranicznej jest, aby znowu ruszył w odniesieniu do naszych wschodnich sąsiadów.

-Czy wyznaczy Pan rządowi datę wycofania polskich wojsk z Afganistanu

(~PUCIO PUCIO)

Nie, Polska powinna uczestniczyć w misjach sojuszniczych NATO i UE.

-Załóżmy sytuację hipotetyczną Rosja grozi Ukrainie, że wkroczy na jej

terytorium (np.Krym). Czy Polska powinna się mieszać w ten konflikt? (~Paweł)

Dobre kontakty z sąsiadami są priorytetem polskiej polityki zagranicznej.

-Czy wobec prześladującej Polonię Białorusi należy stosować raczej

politykę kija czy

marchewki? (~ciekawy)

Stanowisko UE wobec Białorusi, jest również naszym stanowiskiem. Trzeba być konsekwentnym.