Stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta - wszystko są to źródła przychodu. Ta lista jest jednak o wiele dłuższa.

Do źródła przychodu zaliczane są również: działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, czy kapitały pieniężne i prawa majątkowe. 

Jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.

Co to są przychody?

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jednak od tej generalnej zasady ustawa przewiduje kilka wyjątków. Dotyczą one m.in. pojęcia przychodów z następujących źródeł przychodów:
 - z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 - z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik prowadzi księgi
 - z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych

Sprawdź, ile wynoszą koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze)