W poniedziałek przeprowadzone zostaną egzaminy maturalne z języka włoskiego na poziomie podstawowym i z języka łemkowskiego. Po południu egzamin z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin pisemny z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jest jednym z obowiązkowych na maturze.

Język włoski jest szóstym - po angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim - wybieranym językiem obcym na maturze. Chęć jego zdawania na poziomie podstawowym zadeklarowało 209 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Część absolwentów po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Rozpocznie się o godz. 14.00. Chęć jego zdawania zadeklarowało 434 tegorocznych absolwentów. Nie są oni jedynymi, którzy w poniedziałek będą pisali egzamin z włoskiego. Razem z nimi piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników.

W poniedziałek przeprowadzony zostanie też egzamin z języka łemkowskiego. W całym kraju chęć zdawania egzaminu z tego języka zadeklarowała jedna osoba.

W związku z epidemią koronawirusa egzaminy - zarówno poranne, jak i popołudniowy - przeprowadzone zostaną w reżimie sanitarnym.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Wśród maturzystów - co roku - są osoby, które decydują się zdawać egzaminy z kilku języków obcych.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.