W Międzynarodowy Dzień Migranta, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) po raz pierwszy przyznała nagrodę ZŁOTYCH WACHLARZY osobie i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje i budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Statuetką ZŁOTYCH WACHLARZY 2013 nagrodzeni zostali:

- w kategorii OSOBA: pani Krystyna Starczewska - za wieloletnie, stałe i konsekwentne zaangażowanie w tworzenie środowiska szkolnego wspierającego integrację dzieci migranckich przebywających w Polsce, w szczególności zwiększanie ich szans edukacyjnych oraz szeroko rozumianej integracji szkolnej,

- w kategorii INSTYTUCJA: Urząd m.st. Warszawy - za prowadzenie działań na rzecz integracji migrantów i uczestniczenie w procesie budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Pani Krystyna Starczewska w czasie swojej wieloletniej pracy jako Dyrektor Zespołu Szkół "Bednarska"  podejmowała szereg działań na rzecz budowania postaw akceptacji wobec odmienności kulturowej i kształtowania kompetencji międzykulturowych. Jej zindywidualizowane podejście do każdego ucznia pozwoliło na zbudowanie życzliwego i akceptującego środowiska szkolnego, opartego na zasadach poszanowania dla indywidualności każdego dziecka i kultury, z której się ono wywodzi.

Także podejmowane przez Urząd m.st. Warszawy działania wielokrotnie wspierały promocję integracji migrantów w Warszawie, m.in. poprzez dofinansowanie projektów takich, jak np. Warszawski Tygiel Kulturalny. Urząd m.st. Warszawy powołał także Komisję Dialogu Społecznego
ds. Cudzoziemców, która jest bardzo dobrym przykładem włączenia migrantów i organizacji migranckich w proces wypracowywania rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy.

Konkurs ZŁOTYCH WACHLARZY stanowi część kampanii informacyjno-promocyjnej dążącej do podnoszenia świadomości społecznej na temat migracji oraz budowania pozytywnego wizerunku migrantów i ich wkładu w polską kulturę, gospodarkę, i życie społeczne. W kolejnych latach planowane są jego dalsze edycje.

Za nominacje, a także wybór laureatów odpowiedzialna była Kapituła Konkursu. To profesor Krystyna Iglicka - Rektor Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii, profesor Irena Rzeplińska - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz wieloletni współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Robert Kusiak - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych w Polsce, La Duc Trung - Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce oraz Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Przewodniczącą Kapituły Konkursu ZŁOTYCH WACHLARZY jest Dyrektor Biura IOM w Warszawie - Anna Rostocka.

Konkurs ZŁOTYCH WACHLARZY jako część projektu Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

(Materiały prasowe)