Nielegalne odprowadzanie ścieków musi zniknąć. Szczeciński magistrat sprawdza, czy właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowe zbiorniki oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, pozbywają się nieczystości w sposób zgodny z prawem.

Zgodnie z przepisami, właściciele nieruchomości pozbywając się nieczystości z jej terenu, zobowiązani są do korzystania z usług firm, posiadających odpowiednie zezwolenia. Według bazy danych urzędu, jest ich w mieście 35. 

Na terenie Szczecina rozpoczęły się kontrole, polegające na wezwaniu właścicieli nieruchomości do przedłożenia adekwatnej umowy oraz dowodów potwierdzających opłaty za usługę. Rachunki czy faktury VAT muszą potwierdzić regularność wywozu szamba

W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.
Opracowanie: