W 2017 roku samorządy dostaną środki z subwencji oświatowej na 6-letnie dzieci chodzące do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub korzystające z innych form wychowania przedszkolnego. Wysokość kwot wynikać będzie z rozporządzenia ws. podziału subwencji oświatowej.

Rozporządzenie ws. podziału subwencji w 2017 roku podpisane przez minister edukacji Annę Zalewską 22 grudnia, obowiązywać będzie od 1 stycznia. Minister jest zobowiązana do wydania takiego rozporządzenia co roku.

Objęcie dzieci 6-letnich subwencją związane jest ze zniesieniem od początku roku szkolnego 2016/2017 obowiązku szkolnego dla sześciolatków. W grudniu parlament uchwalił nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą sześciolatki pozostające w wychowaniu przedszkolnym objęto subwencją.

Na co pójdą pieniądze?

Środki z subwencji, której wysokość również jest ustalana co roku w ustawie budżetowej, są przeznaczone na zadania szkolne (prowadzenie szkół wszystkich typów, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, kolegiów pracowników służb społecznych) i pozaszkolne (m.in. udzielanie pomocy materialnej uczniom, prowadzenie przedszkoli specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, ośrodków szkolno-wychowawczych, burs, internatów i szkolnych schronisk młodzieżowych).

Do zadań pozaszkolnych dopisano: prowadzenie przedszkoli dla dzieci w wieku 6 lat, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 6 lat i innych form wychowania przedszkolnego (np. ognisk przedszkolnych czy klubów przedszkolaka) dla dzieci w wieku 6 lat.

Jak przyznawane są środki?

Zobacz również:

Środki z subwencji są dzielone między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału subwencji oświatowej. Punktem wyjścia jest tzw. standard A, czyli kwota, jaką samorząd dostaje na każdego ucznia; według MEN w 2017 r. ma on wynieść ok. 5294 zł. Obłożony jest systemem wag, czyli mnożników, dzięki którym kwota na jednego ucznia wzrasta w zależności od typu i specyfiki szkoły, placówki lub potrzeb ucznia, np. związanych z jego niepełnosprawnością. Z myślą o dzieciach 6-letnich wprowadzono nowe wagi: P-37, P-38, P-39 oraz P-52. Wartości wag dla sześciolatków w wychowaniu przedszkolnym zostały oszacowane z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana placówka wychowania przedszkolnego.

I tak w przypadku dziecka 6-letniego w przedszkolu szacuje się, że średnia kwota subwencji naliczona wg wagi P-37 (która ma wartość 0,75) wyniesie ok. 4089 zł zł. W przypadku dziecka 6-letniego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub korzystającego z innej formy wychowania przedszkolnego szacuje się, że średnia kwota subwencji naliczona wg wagi P-38 (o wartości 0,66) wyniesie ok. 3650 zł. W przypadku 6-latków w edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców kwota będzie dodatkowo zwiększona wg wagi P-39 o 15 proc. Waga P-52 dotyczy dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w edukacji domowej. Wynosi ona 0,25. Oznacza to, że średnia kwota na dziecko wyniesie 1338 zł.
Jak podano w uzasadnieniu do rozporządzenia, średnio na dziecko 6-letnie w wychowaniu przedszkolnym zostanie naliczona kwota 4300 zł.

W ustawie budżetowej zapisano, że subwencja oświatowa w 2017 roku wynosić będzie 41,9 mld zł.

(ug)