Od września uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych będą korzystać z bezpłatnych podręczników, a od 2017 roku skorzystają z nich wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów. Nowelizację ustawy o oświacie dotyczącą podręczników szkolnych przyjął właśnie Sejm.

W głosowaniu udział wzięło 413 posłów. Za przyjęciem nowelizacji było 409 posłów, trzech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Rządowa nowelizacja, która była rozpatrywana w trybie pilnym, uzupełnia i rozszerza uchwalone 21 lutego przepisy, umożliwiające Ministerstwu Edukacji Narodowej zlecenie przygotowania i wydania podręczników.

Nowela zobowiązuje MEN do stopniowego wyposażania uczniów klas I-III szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki i do zapewnienia dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów klas IV-VI i gimnazjalistów. Docelowo od 2017 roku wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli zapewnione bezpłatne podręczniki, które będą własnością szkół wypożyczaną uczniom.

Sejm odrzucił wnioski zgłoszone przez SLD i zmierzające do tego, by w przypadku wybrania przez szkołę podstawową innego podręcznika dla klas I-III niż rządowy samorząd dostał na jego zakup dotację z budżetu państwa równą kosztowi zakupu podręcznika, który przygotowuje MEN. Przeciwko temu rozwiązaniu głosowało 220 posłów, 187 było za, ośmiu posłów wstrzymało się od głosu.

Większość posłów odrzuciła również poprawki PiS. Zgodnie z nimi, z bezpłatnych podręczników korzystaliby także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie na wszystkich poziomach nauki mieliby także zapewnione bezpłatne podręczniki do religii i etyki. Przeciwko tym poprawkom było 269 posłów, 139 było za, pięciu posłów wstrzymało się od głosu.

Sejm przyjął natomiast dwie poprawki PSL, które umożliwiają przyjęcie uczniów do placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego w trakcie trwania roku szkolnego.

Zgodnie z nowelizacją, we wrześniu tego roku darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I szkół podstawowych, za rok - uczniowie klas II, za dwa lata - uczniowie klas III. Dodatkowo w tym roku na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu państwa zostanie przeznaczona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego i na zakup materiałów ćwiczeniowych.

Nowelizacja przewiduje, że od 2015 roku szkoły podstawowe i gimnazja będą otrzymywać środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla starszych uczniów. W 2015 roku środki będą przeznaczone na podręczniki dla uczniów klas IV podstawówek i I klas gimnazjów, w 2016 roku - na podręczniki dla klas V podstawówek i klas II gimnazjów, a w 2017 - na podręczniki dla klas VI podstawówek i klas III gimnazjów.

Prace nad rządowym "Naszym elementarzem" dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych trwają. W połowie maja rozpoczęto druk pierwszej z czterech zaplanowanych części podręcznika. Nauczyciele klas I-III będą mogli skorzystać z innego niż rządowy podręcznik pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje prowadząca szkołę gmina. Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników.

O wyborze podręczników dla uczniów nie będzie jak dotąd decydował nauczyciel, ale zespół nauczycieli uczących danego przedmiotu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Zatwierdzony zestaw podręczników ma służyć w szkole co najmniej trzy lata. Wprowadzony ma być zakaz zamieszczania w podręczniku ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania ich w egzemplarzu podręcznika. Nowelizacja wprowadza również zakaz oferowania szkołom korzyści w zamian za dokonanie wyboru konkretnego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z budżetu państwa przeznaczonych ma zostać w 2014 roku 66 mln zł (środki mają pochodzić m.in. z rządowego programu "Wyprawka szkolna", w ramach którego dofinansowany jest zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów z najbiedniejszych rodzin), w 2015 roku - 290 mln zł, w 2016 roku - 317 mln zł, a w 2017 roku - 357 mln zł. W dziesięcioletniej perspektywie na zakupy przeznaczonych zostanie ponad 3,8 mld zł.

(edbie)