1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. Aby nadal otrzymać pieniądze z rządowego programu "Rodzina 500+" - trzeba złożyć wniosek. Można to zrobić już od 1 sierpnia. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w gminie, w której się mieszka lub przez internet.

O ZMIANACH W PROGRAMIE 500+ SŁUCHAJCIE W PONIEDZIAŁEK W FAKTACH RMF FM>>>

W ustawie wprowadzającej zmiany w programie "500 Plus", a podpisanej w ostatnich dniach lipca przez prezydenta, doprecyzowane zostały przepisy, które mają zapobiec nadużyciom przy pobieraniu świadczeń.

Wprawdzie główne zasady się nie zmieniają, ale oto co trzeba wiedzieć.

Bez zmian zostaje

Świadczenie "500 Plus" nadal będzie nieopodatkowane.

Wypłacane będzie do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

To się zmieni

Wprowadzone zmiany dotyczą - jak to określiło MPiPS - niepożądanych zjawisk. Chodzi m.in. o deklarowanie niezgodnie z prawdą samotnego wychowywania dziecka, dopasowywanie przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz pobieranie świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Po pierwsze, prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.

W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. 

Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Po drugie, wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Po trzecie, w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.

Na podstawie MPiPS