Aby nie było przerwy w wypłacie świadczenia 500 plus, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia. W związku z tym szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zaapelowała, aby w ostatnich dniach sierpnia wzmocnić kadrowo i w miarę możliwości wydłużyć czas pracy urzędów przyjmujących wnioski.

W liście do samorządowców Rafalska przypomniała, że ujednolicono terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500 plus" oraz o świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego. Minister wskazała, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku na nowy okres zasiłkowy w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania tych świadczeń.

Rafalska napisała, że zainteresowanie złożeniem wniosku przed końcem sierpnia jest bardzo duże, o czym świadczą m.in. duża dynamika wzrostu liczby składanych wniosków (zwłaszcza w drugiej połowie sierpnia) oraz raporty informujące o kolejkach w niektórych punktach przyjmowania ich.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą, aby w ostatnich dniach sierpnia wzmocnić kadrowo i w miarę możliwości wydłużyć czas pracy właściwych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków na powyższe świadczenia, tak, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Państwa Miast i Gmin złożenie wniosku w ww. terminie - napisała Rafalska.

Jednocześnie przypomniała o konieczności informowania rodzin, że aby zachować ciągłość przysługiwania świadczenia wychowawczego, wniosek na nowy okres świadczeniowy trzeba złożyć najpóźniej do końca października. Złożenie go w sierpniu gwarantuje, że nie będzie przerwy w wypłatach (czyli będzie wypłata w październiku, ponieważ obecny okres zasiłkowy trwa do końca września), zaś złożenie go we wrześniu lub w październiku oznacza, że świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem. Jednak złożenie wniosku później spowoduje, że świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku - czyli bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. Wniosek można złożyć w urzędzie lub przez internet, a także wysłać pocztą.

Minister prosi samorządowców o docenienie pracy urzędników

Minister podziękowała w liście samorządowcom za dotychczasową pracę związaną z przyjmowaniem wniosków na nowy okres. Z informacji, które otrzymuję, wynika, że obsługa procesu przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres przebiega sprawnie i bez większych zakłóceń. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą, aby Państwo odpowiednio docenili wydajną pracę i duże zaangażowanie pracowników podległych Państwu jednostek organizacyjnych w proces przyjmowania wniosków, wydawania decyzji oraz wypłaty świadczeń polskim rodzinom - zaapelowała.

Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego.

14 dni na poprawienie błędów

Jeśli we wniosku złożonym w sierpniu będą błędy, to gmina wezwie do poprawienia go, na co jest 14 dni. Jeśli wniosek będzie niekompletny, trzeba będzie go uzupełnić w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina).

MRPiPS radzi, by podać w odpowiedniej rubryce we wniosku swój numer telefonu i adres e-mail, co umożliwia bezpośredni kontakt urzędu z wnioskodawcą i może przyspieszyć usunięcie nieprawidłowości lub uzupełnienie wniosku.

Inny, dłuższy termin na uzupełnienie wniosku dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci w przypadku, gdy do wniosku nie zostanie dołączony - wymagany w nowym okresie zasiłkowym - pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica. W takiej sytuacji urząd przyjmie wniosek, ale wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku, gdy wniosek zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.


(łł)