Od lipca szykuje się emerytalna rewolucja. Zaczną u nas działać Pracownicze Plany Kapitałowe. To nowy pomysł rząd na zwiększenie wysokości naszych przyszłych emerytur.

W założeniu ma to polegać na zachęceniu nas do dodatkowego oszczędzania na starość. Jeżeli się na to zdecydujemy, to dostaniemy za to pieniężny bonus od pracodawców i z budżetu państwa.

Założenie jest proste. Jeżeli zdecydujemy się na uczestnictwo w PPK, to co miesiąc co najmniej 2% pensji brutto będzie trafiało na wybrany przez nas fundusz.

*W ustawie przewidziano wyjątek. Ta wpłata może zostać obniżona do 0,5% dla osób o najniższych dochodach, czyli dla tych, których pensja nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. Dziś minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 złotych, czyli 120% to będzie 2700 złotych brutto.

Dodatkowo, jeżeli skorzystamy z PPK, nasze konto będzie zasilane przez naszego pracodawcę. On będzie musiał przelewać na nasz fundusz co miesiąc równowartość 1,5% naszego wynagrodzenia.

Nasze konto będzie zasilane także pieniędzmi z budżetu państwa. Na początek dostaniemy jednorazową wpłatę powitalną (250 zł), a co roku będziemy dostawać po 240 złotych dopłaty rocznej.

W sumie nasze konto będzie zasilane z trzech źródeł: przez nas, przez naszego pracodawcę i przez państwo.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Do PPK będzie obowiązywać tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych, które ukończyły 18. rok życia, a nie ukończyły 55. roku życia (po ukończeniu 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). Do programu nie mogą przystąpić osoby, które ukończyły 70. rok życia.

Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK pracownika i za jej pośrednictwem otworzy dla niego imienny rachunek, na którym będą gromadzone jego oszczędności - czyli prywatny rachunek PPK.

Po co wprowadzono PPK?

Dzięki PPK Polacy zyskają dodatkowe oszczędności emerytalne do wykorzystania po ukończeniu 60. roku życia.


Jak działają PPK?

Pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działająca u niego (a w razie jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych), wybierze instytucję finansową, w której utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki będą zasilane comiesięcznymi wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty - niezależne od dochodów pracownika. Gromadzone na rachunkach środki będą inwestowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK - tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Czy pieniądze będą prywatne, czy państwowe?

W odróżnieniu od Otwartych Funduszy Emerytalnych, środki w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą całkowicie prywatne. Zostanie to wprost zapisane w ustawie. To oznacza, że rząd nie będzie mógł sięgnąć do tych pieniędzy tak łatwo jak to było w OFE.

Czy będę mógł skorzystać z tych pieniędzy przed ukończeniem 60. roku życia?

Tak. Pracownik może w dowolnym momencie dokonać zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Składając wniosek o zwrot środków, uczestnik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

  • podatek od zysków kapitałowych,
  • 30% wartości wpłat po stronie pracodawcy - pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,
  • środki pochodzące z dopłat od Państwa.
  • Ponadto ustawa przewiduje szczególne sytuacje życiowe, w których zgromadzone oszczędności będzie można wypłacić przed 60. rokiem życia:
  • w sytuacji poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),
  • w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

Od kiedy mogę przystąpić do PPK?

Do PPK może Cię zapisać tylko Twój pracodawca. Przepisy przewidują stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów zatrudniających do PPK. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw - od największych po najmniejsze.

Etapy wprowadzania przepisów w życie:

  • od 1 lipca 2019 r. - podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);
  • od 1 stycznia 2020 r. - podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.);
  • od 1 lipca 2020 r. - podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);
  • od 1 stycznia 2021 r. - pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Uwaga! Jeśli dany podmiot zatrudniający należy do jednej grupy kapitałowej, to może on przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największy podmiot z grupy (czyli z największą liczbą osób zatrudnionych).

Czy mogę nie przystępować do PPK?

Tak. To możliwe. Pamiętajmy, że zapis do PPK będzie automatyczny. Ale w każdej chwili możemy zrezygnować z uczestnictwa w tym programie. Trzeba będzie jednak wypełnić specjalny formularz.

Co w przypadku, jeżeli uczestnik PPK nie dożyje wieku emerytalnego?

Po śmierci uczestnika PPK (bez względu na jego wiek) zgromadzone w PPK środki podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej lub podlegają wypłacie w formie pieniężnej. Uczestnik może wskazać osobę uprawnioną do jego środków, a jeśli tego nie zrobi, środki otrzyma jego spadkobierca (dziedziczenie na zasadach ogólnych).

Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa dokona wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) albo na jego wniosek wypłaci mu te środki w formie pieniężnej.

Uwaga: Osiągnięcie wieku emerytalnego nie ma związku z możliwością wypłaty środków z PPK czy to przez uczestnika czy osobę uprawnioną. Uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków z PPK już po ukończeniu 60 r.ż. bez względu na status aktywności zawodowej i płeć.

Czy będę miał wpływ na to jak moje środki są inwestowane?

Po części tak. Nasz pracodawca wybierze jedną z obecnie kilkunastu firm obsługujących PPK. I nie będziemy mogli jej samodzielnie zmienić. Natomiast - w ramach oferty wybranej instytucji - będziemy mogli wybierać rodzaj funduszu w którym nasze pieniądze zostaną ulokowane. Będziemy mogli decydować, czy nasze oszczędności inwestowane są agresywnie, czy bezpiecznie.

Co jeśli zmienię pracę?

Wtedy pieniądze pójdą za pracownikiem. Zostaną przeniesione do naszego nowego PPK.

Ile można na tym zarobić?

Zachęcamy do skorzystania z oficjalnego kalkulatora:

https://www.mojeppk.pl/kalkulator.htmlPrzy tworzeniu tekstu wykorzystaliśmy materiały Polskiego Funduszu Rozwoju