Polska gospodarka w górę. W zeszłym roku nasz wzrost gospodarczy przyspieszył z 3,3 procent do 3,6 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Dane są nieco lepsze od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się w tzw. konsensusie rynkowym, że PKB wzrośnie o 3,5 proc.

Polska gospodarka w górę. W zeszłym roku nasz wzrost gospodarczy przyspieszył z 3,3 procent do 3,6 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Dane są nieco lepsze od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się w tzw. konsensusie rynkowym, że PKB wzrośnie o 3,5 proc.
Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Pawłowski /PAP

Popyt krajowy związany przede wszystkim z konsumpcją, mniej z eksportem, był głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2015 r. - poinformował Główny Urząd Statystyczny w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2015 r."

"W 2015 r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce było nieco szybsze niż przed rokiem. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy, w większym stopniu konsumpcyjny niż inwestycyjny. Eksport netto, odmiennie niż przed rokiem, pozytywnie oddziaływał na wzrost PKB" - napisał GUS w raporcie.

Urząd statystyczny przypomniał, że zgodnie ze wstępnym szacunkiem produkt krajowy brutto w 2015 r. zwiększył się realnie o 3,6 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 3,3 proc. w 2014 r. oraz o 1,3 proc. w 2013 r.). Spożycie ogółem było wyższe niż przed rokiem o 3,2 proc., w tym w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,1 proc. Akumulacja brutto wzrosła o 4,2 proc., w tym nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 6,1 proc. (wobec odpowiednio 12,6 proc. oraz 9,8 proc. w 2014 r.).

Stopa inwestycji w 2015 r. wyniosła 20,2 proc. (wobec 19,6 proc. w 2014 r.). Popyt krajowy był o 3,4 proc. wyższy niż przed rokiem (kiedy zwiększył się o 4,9 proc.).

"Na rynku pracy utrzymała się zapoczątkowana w 2014 r. stopniowa poprawa trudnej sytuacji. Według szacunkowych danych, liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu 2015 r. była o ok. 2 proc. wyższa niż przed rokiem. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw sukcesywnie umacniała się w kolejnych miesiącach i w rezultacie w całym roku zanotowano wzrost o 1,3 proc. (przed rokiem o 0,6 proc.)" - napisano.

Według GUS przez trzy kwartały 2015 r. utworzono więcej nowych miejsc pracy niż w analogicznym okresie 2014 r.; równocześnie mniej miejsc pracy zlikwidowano. Napływ do bezrobocia w 2015 r. był mniejszy niż w roku poprzednim; zmniejszyła się również liczba skreśleń z ewidencji bezrobotnych.

Stopa bezrobocia, we wszystkich miesiącach niższa niż przed rokiem, od sierpnia kształtowała się na poziomie jednocyfrowym. W końcu grudnia 2015 r. wyniosła 9,8 proc. (wobec 11,4 proc. przed rokiem).

Jednocześnie przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły w stabilnym tempie (3,5 proc.), nieco wolniejszym niż w 2014 r. "Przy spadku cen konsumpcyjnych, siła nabywcza płac zwiększyła się o 4,5 proc., tj. w największej skali od 2008 r. Obserwowano dalszy wzrost przeciętnych nominalnych i realnych emerytur i rent brutto, przy czym w systemie pracowniczym był on nieco wolniejszy niż rok wcześniej, a rolników indywidualnych - szybszy" - poinformował GUS.

Ceny towarów w dół, usług - w górę

Urząd wskazał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. były niższe niż przed rokiem o 0,9 proc. (w 2014 r. nie uległy zmianie), ale w kolejnych miesiącach obserwowano stopniowe osłabienie skali spadku. Niższe w skali roku były ceny towarów konsumpcyjnych, natomiast wzrosły ceny usług.

W większym stopniu niż w 2014 r. obniżyły się ceny towarów i usług w zakresie transportu oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Wolniej rosły m.in. ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem, znacznie szybciej natomiast - ceny w zakresie łączności i zdrowia.

Zgodnie z danymi GUS ubiegły rok był trzecim z kolei, w którym obniżyły się ceny producentów, przy czym w przemyśle spadek pogłębił się, a w budownictwie zwolnił. "Produkcja sprzedana przemysłu ogółem, według wstępnych szacunków, w 2015 r. była o 4,8 proc. wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 4,1 proc. w 2014 r.). Umocnił się wzrost produkcji w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób - do 4,9 proc." - napisano.

Szybciej niż przed rokiem rosła produkcja w przetwórstwie przemysłowym, a po spadku w 2014 r., zwiększyła się sprzedaż w górnictwie i wydobyciu. "W większości głównych grupowań przemysłowych (z wyjątkiem dóbr związanych z energią) produkcja była wyższa niż przed rokiem, w tym najwyższą dynamikę obserwowano w zakresie dóbr inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych trwałych" - podano w raporcie.

GUS szacuje, że produkcja budowlano-montażowa ogółem w 2015 r. była o ok. 3 proc. wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 5,9 proc. w 2014 r.), a sprzedaż detaliczna wyższa niż przed rokiem o 3,3 proc. (wobec wzrostu o 3,9 proc. w 2014 r.).

"W obrotach towarowych handlu zagranicznego (wyrażonych w złotych) w okresie styczeń-listopad 2015 r. obserwowano szybszy wzrost eksportu w skali roku niż importu. Po raz pierwszy od wielu lat wymiana zamknęła się dodatnim saldem. Wzrosła wartość obrotów z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE) oraz z krajami rozwijającymi się. Znacznie zmniejszyła się natomiast wymiana z krajami Europy Środkowo-Wschodniej" - napisano w raporcie.

(abs)