Wynik finansowy netto przedsiębiorstw w okresie styczeń-czerwiec br. wyniósł 50,4 mld zł i był niższy o 22,8 proc. niż przed rokiem - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zysk netto wyniósł 78,4 mld zł i był niższy o 0,6 mld zł od uzyskanego w I półroczu 2019 roku.

W I półroczu 2020 roku spadek przychodów ogółem (5,2 proc.) był większy niż spadek kosztów ich uzyskania (4,4 proc.). Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe o 6,1 proc. od notowanych w I półroczu 2019 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 19,0 proc.) - podał GUS w poniedziałkowym komunikacie.

GUS podał, że przychody ogółem były niższe o 5,2 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania spadły o 4,4 proc. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 95,0 proc. przed rokiem do 95,8 proc.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spadły o 5,4 proc., a koszty tej działalności - o 5,2 proc.. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 63,3 mld zł i był niższy o 9,2 proc. niż w I półroczu 2019 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6,8 mld zł i był wyższy o 2,2 mld zł niż przed rokiem - czytamy.

GUS podał, że zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 7,5 mld zł wobec 4,1 mld zł w I półroczu 2019 roku).

Wynik finansowy brutto wyniósł 62,6 mld zł wobec 78,5 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 12,2 mld zł (wobec 13,2 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 50,4 mld zł i był niższy o 22,8 proc. niż przed rokiem - podał GUS.

Z danych GUS wynika, że zysk netto wyniósł 78,4 mld zł i był niższy o 0,6 mld zł od uzyskanego w I półroczu 2019 roku, a strata netto wyniosła 28,0 mld zł i zwiększyła się o 14,4 mld zł w skali roku.

Zysk netto wykazało 72,3 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 74,9 proc. rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 75,4 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 83,8 proc. przed rokiem) - czytamy.

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 76,7 proc. jednostek (przed rokiem 78,9 proc.), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 71,3 proc. (wobec odpowiednio 87,2 proc. przed rokiem).

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem, podobnie jak przed rokiem 52,4 proc. wykazało w I półroczu 2020 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport.

Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 10,9 proc. niższy niż rok wcześniej.

Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 25,7 proc. do 24,2 proc.. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 76,5 proc. przedsiębiorstw wobec 78,4 proc. przed rokiem - czytamy.

Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów uległy pogorszeniu, ale były nieznacznie lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

GUS podał, że w I półroczu br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 61,5 mld zł i były (w cenach stałych) o 6,1 proc. niższe niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 19,0 proc.). W pierwszym kwartale br. wzrost do analogicznego okresu ub. r. wyniósł 4,3 proc.. Nieznacznie wyższe niż przed rokiem były nakłady na budynki i budowle (wzrost o 1,6 proc.). Odnotowano spadek nakładów zarówno na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 5,4 proc.) jak i na środki transportu (o 24,6 proc.). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 59,4 proc. z 63,0 proc.

Dane GUS dotyczą 17 119 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa; działalności finansowej i ubezpieczeniowej; szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.