​Wakacje to dla młodzieży nie tylko czas wypoczynku i wyjazdów. Wiele młodych osób decyduje się na podjęcie wakacyjnej pracy. Żeby było to możliwe i przede wszystkim legalne, trzeba spełnić kilka warunków, które stawia przed nimi (i pracodawcami!) prawo pracy. O szczegółach mówiła Andżelika Niemczyk z Państwowej Inspekcji Pracy, która odpowiadała na pytania słuchaczy w ramach wspólnej akcji PIP i RMF FM!

Pracodawcy szukając młodego pracownika w czasie wakacji powinni pamiętać, że taka osoba powinna mieć skończone co najmniej 16 lat, a jeśli jest młodsza musi mieć zgodę opiekuna prawnego. Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła 18 - mówiła Andżelika Niemczyk z Państwowej Inspekcji Pracy.

Wspominała także o wyjątkach - o przepisach dotyczących zatrudniania młodszych osób. Przepisy dopuszczają zatrudnienie takiej osoby (poniżej 16 lat - red.), o ile wykonywanie pracy lub innych zajęć jest wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność: kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Wymaga to jednak uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy - mówiła Niemczyk.

Nie tylko wiek

Wiek nie jest jedynym kryterium, które powinno być brane pod uwagę podczas rekrutacji do pracy na okres wakacyjny. Pracodawca ma obowiązek zapytać przyszłego pracownika o podstawowe dane osobowe. Ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imiona, nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia - wyliczała ekspert.

Przed podjęciem pracy pracodawca powinien również zażądać od młodego człowieka zaświadczenia od lekarza stwierdzającego, że jest on zdolny do podjęcia pracy oraz orzeczenia, czy dana forma zatrudnienia będzie dla niego odpowiednia.