Sejmowa komisja finansów publicznych poparła rządowy projekt nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej. Komisja wprowadziła szereg poprawek, m.in. dotyczących odwołania prezesa UKE czy zaopatrywaniu przez Agencję Rezerw Materiałowych domów opieki społecznej.

W przypadku szeregu przepisów, w trakcie prac w komisji przedstawiciele rządu deklarowali, że przeanalizują wątpliwości i rozważą zgłoszenie poprawek w II czytaniu. Opozycja protestowała natomiast przeciwko zakładanym w projekcie zmianom w Kodeksach bez odpowiedniego trybu, wskazując, że jest to złamanie Konstytucji, wyroku TK i regulaminu Sejmu.

Projekt zawiera m.in. przepisy dotyczące nowych zasad wyboru Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bez konieczności poparcia przez Senat. W trakcie prac w komisji Biuro Legislacyjne Sejmu wskazało na liczne wątpliwości, m.in. brak określenia, czy w związku z wprowadzeniem nowego sposobu wyboru, kadencja Prezesa UKE ma zostać przerwana, czy nie.

W końcu przyjęto jako poprawkę dodatkowy artykuł, przewidujący, że obecna kadencja Prezesa UKE zostanie skrócona i skończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy. Przewiduje ona również, że Prezes Rady Ministrów w terminie 14 dni ogłosi nabór na kandydatów na Prezesa UKE.

Przyjęto też poprawkę przewidującą, że Agencja Rezerw Materiałowych ma dostarczać materiały ze swoich zasobów Domom Pomocy Społecznej. Przedstawiciele rządu wskazywali, że i dziś jest to możliwe - poprzez decyzję ministra zdrowia i za pośrednictwem wojewodów, ale jednocześnie nie zgłoszono zastrzeżeń do nowego zapisu.

Przyjęte zostały poprawki o dopisaniu Służby Więziennej do listy służb, którym w trakcie epidemii przysługują pewne dodatkowe przywileje, pomocy dla właścicieli kutrów czy dopisaniu organizacji pozarządowych na listę pracodawców, którzy są uprawnieni do pomocy w razie spadku obrotów.

Rząd zapowiedział także późniejszą modyfikację przepisów mających chronić przemysł drzewny. W obecnym brzmieniu przewidują, że Lasom Państwowym nie przysługują kary i odsetki umowne za niewywiązywanie się odbiorców drewna ze zobowiązań. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że doprecyzują te przepisy, tak aby pojawiły się pewne warunki, pod którymi kary mogłyby być naliczane.

Projekt przewiduje podniesienie z 1 do 3 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Jako wniosek mniejszości zgłoszono podniesienie limitu tej dopłaty z 3 do 5 zł.

Komisja nie wprowadziła poprawek do innych zmian w przepisach dotyczących transportu.

Zmodyfikowano również przepisy o publicznym transporcie zbiorowym, dodając przepis mówiący o tym, że w czasie pandemii "operator może realizować usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym środkiem transportu drogowego".

W ustawie znalazły się również przepisy przedłużające ważność dokumentów kolejowych oraz o wsparciu finansowym przewoźników.

Co nowego w tarczy?

Tarcza antykryzysowa 3.0 znalazł się m.in. podatek cyfrowy - 1,5-procentowy podatek od przychodu dla platform streamingowych, takich jak Netflix czy Ipla.  Te pieniądze, według załączonych do projektu ustawy analiz, to 15-20 milionów złotych rocznie. Mają trafić do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ta nowa danina dotyczy tylko dużych firm - wyłączone są z niej niewielkie serwisy.

Ponadto ustawa zakłada m.in. rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych zwiększając górne limity zarobków, podwyższa także kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Koszt wszystkich rozwiązań w Tarczy 3.0 to ok. 2,5 miliarda złotych. 

W projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 znalazły się także zmiany dotyczące środowiska akademickiego. Mowa jest o zawieszeniu spłaty kredytu studenckiego. “Zgodnie z projektem kredytobiorca po złożeniu wniosku do instytucji kredytującej uzyska zawieszenie nie tylko raty kapitałowej, ale również odsetkowej, na okres do 6 miesięcy. W konsekwencji nastąpi całkowite wstrzymanie spłaty kredytu studenckiego" - napisano w uzasadnieniu. I dodano, że kredytobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty wyższych rat kapitałowych po wykorzystaniu okresu zawieszenia.

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd. Ma on ochronić przedsiębiorców i pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Rząd podaje, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld zł - to blisko 10 proc. PKB.