Resort spraw wewnętrznych i administracji w znowelizowanym rozporządzeniu, które zacznie obowiązywać od piątku, dodał Izrael jako państwo, którego obywatele mogą wjechać do Polski drogą lotniczą. Lista pozostałych krajów w tym katalogu pozostała bez zmian.

Chodzi o rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, do Polski mogli wjechać drogą lotniczą obywatele: Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego lub posiadają prawo pobytu na terytorium tych państw. Opublikowana w czwartek nowelizacja rozporządzenia rozszerza katalog tych krajów o Izrael.

Pozostałe przepisy w kwestii przekraczania granic pozostały bez zmian. W dalszym ciągu na polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem Covid-19. Są to zarówno ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy.

Granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią - w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą - w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, w Medyce oraz w Budomierzu.

Do Polski mogą wjechać m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli polskich, albo pozostają pod ich stałą opieką, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, a także członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, oraz inne osoby przekraczające granicę polską na podstawie paszportu dyplomatycznego.

Prawo wjazdu mają również cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, kierowcy wykonujący przewóz osób i towarów, a także uczniowie, studenci, naukowcy, czy obywatele państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Szczegółowe informacje o wjeździe na teren Polski w związku ze stanem epidemii, a także informacje o tym, kto po przekroczeniu granicy musi odbyć obowiązkową kwarantannę dostępne są na stronie https://www.strazgraniczna.pl/