KE ma zbadać możliwość ustanowienia nowego celu na 2030 roku, zakładającego redukcję emisji o 50-55 proc. w porównaniu z 1990 roku do września tego roku - wynika z projektu prawa klimatycznego, do którego dotarła PAP. Projekt ma zostać przyjęty i zaprezentowany w środę przez KE.

Propozycja ustanawia ramy prawne dla "nieodwracalnego i stopniowego ograniczania emisji gazów cieplarnianych". Określa wiążący cel neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do 2050 roku. Po tej dacie usuwanie gazów cieplarnianych z atmosfery powinno przekroczyć emisje.

Do września 2020 roku KE ma zbadać możliwość ustanowienia nowego celu na 2030 roku, zakładającego redukcję emisji o 50-55 proc. w porównaniu do 1990 roku. Jeśli Komisja uzna, że konieczna jest zmiana tego celu, przedstawi projekt legislacyjny.

Część krajów, w tym Francja, chciała, aby nowy cel na 2030 roku został ustanowiony wcześniej. Wiele krajów było jednak sceptycznych wobec tego, aby ta decyzja miała zapaść szybko.

Projekt, do którego dotarła PAP, zakłada, że do 30 czerwca 2021 roku. Komisja oceni, w jaki sposób należałoby zmienić prawodawstwo Unii, aby umożliwić osiągnięcie cele redukcji od 50 do 55 proc. w porównaniu z 1990 roku i cel neutralności klimatycznej na 2050 rok.

Do 30 września 2023 roku (a następnie co 5 lat) Komisja oceni zbiorowy postęp wszystkich państw członkowskich w kierunku osiągnięcia celu neutralności klimatycznej.