Już w 2015 roku uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej i trzecich klas szkół średnich będą pisać egzaminy na nowych zasadach. W tym tygodniu Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, w którym zawarte będą zmiany w egzaminach zewnętrznych.

Matura w nowej formule po raz pierwszy zostanie przeprowadzona wiosną 2015 roku, gdy przystąpi do niej pierwszy rocznik uczniów uczących się zgodnie z nową podstawą programową nauczania; to uczniowie, którzy w tym roku szkolnym uczą się w I klasach szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z założeniami, w 2015 roku maturzyści będą musieli zdać - tak jak dotąd - trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Egzaminy te będą przeprowadzane tylko na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu podstawowemu.

Maturzysta będzie musiał też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru. Są to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematyka i język polski.

Maturzyści 2015 będą musieli - tak jak dotąd - przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę. Od 2015 roku nie będzie już autoprezentacji. Zdający będzie odpowiadał na wybrane losowo pytanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pytania dotyczyć będą fragmentów tekstów - literackiego, popularno-naukowego - lub reprodukcji. Zdający po wylosowaniu pytania będzie miał 15 minut na przygotowanie swojej wypowiedzi.

Aby uzyskać maturę w 2015 roku abiturient będzie musiał - tak jak dotąd - uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki.

Język obcy na egzaminie na koniec podstawówki

Sprawdzian szóstoklasisty będzie się składał z dwóch części, przeprowadzonych jednego dnia. W części pierwszej będą sprawdzane wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.

Zostanie także wprowadzona druga część sprawdzianu - z języka obcego nowożytnego, co spowoduje, że uczniowie będą lepiej zmotywowani do nauki języka obcego już w szkole podstawowej. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętym.