Plan działań legislacyjnych rządu na ten rok obejmuje uchwalenie 96 projektów ustaw, w tym 36 uznanych za priorytetowe. Dotąd do Sejmu trafiło jednak z rządu tylko 58 z nich, w tym zaledwie 19 priorytetowych. Rząd nie uchwalił więc 38 zaplanowanych projektów, w tym 17 priorytetowych, i nic nie wskazuje na to, że zamierza zaległości nadrobić.

Mimo nieuchwalenia do końca października 38 z 96 zaplanowanych na ten rok projektów, w tym 17 z 36 uznanych za priorytet, ostatni projekt ustawy (poza budżetową) rząd Donalda Tuska omówił... w połowie sierpnia.

Zbierająca się co wtorek Rada Ministrów od kilku tygodni omawia wyłącznie projekty rozporządzeń, uchwał, sprawozdania i inne akty wewnętrzne. Porządek obrad posiedzenia w ubiegłym tygodniu poza "sprawami różnymi" liczył jeden punkt, którego rozpatrzenie zresztą odroczono. Podobnie wygląda porządek obrad jutrzejszego posiedzenia.

Wiele wskazuje na to, że tak właśnie, wyłącznie administrując, rząd Donalda Tuska zamierza przetrwać jeszcze ponad miesiąc, bo dopiero 22 listopada poznamy nowy jego skład, a wotum zaufania od Sejmu nowy rząd otrzyma dopiero na początku grudnia.

Szanse na zrealizowanie planu są więc bardzo nikłe.

Poniżej lista projektów ustaw ujętych w Programie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów na 2011 rok, które nie zostały dotąd uchwalone wraz z instytucjami i nazwiskami osób odpowiedzialnych:

1. Priorytet - Ustawa Prawo Antykorupcyjne - KPRM Julia Pitera

2. Zmiana ustawy o publicznej służbie krwi - Marek Haber MZ

3. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - Bernard Błaszczyk MŚ

4. Ustawa o odpadach - Bernard Błaszczyk MŚ

5. Priorytet - o reformie służb ochrony środowiska - Andrzej Kraszewski MŚ

6. Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową - Bernard Błaszczyk MŚ/RCL

7. Ustawa o fluorowanych gazach cieplarnianych - Bernard Błaszczyk MŚ/RCL

8. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy - Prawo łowieckie - Janusz Zaleski MŚ Główny Konserwator Przyrody

9. Priorytet - Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - Zbigniew Sosnowski MSWiA/RCL

10. Priorytet - Ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii - Tadeusz Nalewajk MRiRW/RCL

11. Priorytet - Ustawa o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się - Jarosław Duda MPiPS/RCL

12. Ustawa o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających wbrew przepisom oraz o zmianie innych ustaw - Czesława Ostrowska MPiPS/RCL

13. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa - Dariusz Bogdan MG/RCL

14. Ustawa o współpracy przemysłowej i naukowo-technicznej w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zmieniającej ustawę o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - Dariusz Bogdan MG

15. Priorytet - Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - Joanna Strzelec Łobodzińska MG

16. Ustawa o odnawialnych źródłach energii - Joanna Strzelec Łobodzińska MG

17. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (przepisy dot. zwolnienia z opodatkowania węgla i koksu, zmiany dot. podniesienia akcyzy na papierosy) - Jacek Kapica MF/RCL

18. Priorytet - Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych (przepisy dot. ograniczenia deficytu samorządów terytorialnych. Termin - 2012, możliwe skutki nieuchwalenia - utrata znacznej części środków z Funduszu Spójności) - Hanna Majszczyk MF/RCL

19. Priorytet - Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym (umożliwienie posiadającym nieruchomości osobom starszym dodatkowych źródeł finansowania) - Dariusz Daniluk MF/RCL

20. Priorytet - Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zmiany w nadzorze pedagogicznym, przekształcenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) - Krystyna Szumilas MEN

21. Priorytet - Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (ograniczenie emisji jawnego długu publicznego wraz ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania funduszy) - Michał Boni KPRM

22. Priorytet - Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw (wprowadzenie możliwości sprzedaży piwa na stadionach, ujęte w innych przepisach) - Adam Fronczak MZ

23. Priorytet - Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - Jakub Szulc MZ

24. Ustawa o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (termin implementacji Dyrektywy Europejskiej minął 25.06.2011r.)- Henryk Jezierski MŚ, Główny Geolog Kraju

25. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (w zakresie jakości powietrza - tzw. dyrektywa CAFE) - Bernard Błaszczyk MŚ

26. Priorytet - Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (przekształcenie Parków Narodowych z jednostek budżetowych w państwowe osoby prawne) - Janusz Zaleski MŚ, Główny Konserwator Przyrody

27. Ustawa o rzeczach znalezionych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 20044.) - Zbigniew Wrona MS

28. Ustawa o informacji prawnej dla osób fizycznych (podstawy nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych - Jacek Czaja MS

29. Priorytet - Ustawa o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych (kompleksowa zmiana rozdziału, dotyczącego działania ławników) - Zbigniew Wrona MS

30. Priorytet - Ustawa o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych (stworzenie warunków konwersji opłat na zakup przenośnego sprzętu komputerowego dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i inwestycje w rozwój infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu) - Magdalena Gaj MI

31. Ustawa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego - Tadeusz Jarmuziewicz MI

32. Priorytet - II część ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (zmiany w przepisach podatkowych, przepisach dot. relacji pracodawca pracownik, zamówieniach publicznych, ochronie danych osobowych - Rafał Baniak MG/RCL

33. Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne (przepisy dot. wewnętrznego rynku energii elektrycznej) - Joanna Strzelec Łobodzińska MG

34. Ustawa Prawo gazowe (całościowa regulacja, dot. funkcjonowania rynku gazu ziemnego) - Joanna Strzelec Łobodzińska MG

35. Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw (wprowadzenie zryczałtowanej bonifikaty w płatności za energię elektryczną dla odbiorców wrażliwych, tj. uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego lub zasiłku okresowego, na podstawie ustawy o pomocy społecznej) - Joanna Strzelec Łobodzińska MG

36. Priorytet - Ustawa o Funduszu Stabilizacyjnym oraz o zmianie innych ustaw - Dariusz Daniluk MF

37. Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz innych ustaw - Dariusz Daniluk MF

38. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych - Jacek Sadowy, Urząd Zamówień Publicznych

Plan pracy rządu na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wykaz ustaw, które ostatecznie trafiły z rządu do Sejmu.