Po 15 latach starań i zabiegów Chiny oficjalnie stały się dziś pełnoprawnym, 143. państwem członkowskim Światowej Organizacji Handlu (WTO). To ukoronowanie długich i trudnych negocjacji, podczas których Pekin musiał zadowolić swych partnerów handlowych - głównie Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Zarzucały one Chinom, że nie otwiera wystarczająco swego rynku dla zagranicznych produktów i usług.

Decyzja o przyjęciu Chin do WTO oznacza przede wszystkim realizowanie głównego celu polityki zagranicznej tego państwa: pełnego otwarcia zachodnich rynków na chińskie produkty. Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization, WTO) to organizacja międzynarodowa utworzona 1994 w Marrakeszu. Jej głównym zadaniem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, obniżanie ceł i taryf, przestrzegania praw własności intelektualnej, prowadzenie wspierającej handel polityki inwestycyjnej, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej. Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania ustawodawstwa wewnętrznego do norm Organizacji oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. Polska należała do państw założycielskich WTO i ratyfikowała 1995 stosowne porozumienie. WTO, obok Banku Światowego, to jedna z najczęściej atakowanych przez antyglobalistów instytucji światowych.

10:30