Im bliżej ogłoszenia oficjalnych danych o PKB Polski w I kwartale, tym więcej pojawia się prognoz. Najnowszą podaje Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Według CASE, gospodarka znalazła się w recesji, która potrwa dwa kwartały - PKB w I kw. spadło o 1,3% r/r, a w II kw. spadek ten wyniesie 0,5%. Później ma być już na niewielkim plusie. GUS w piątek przedstawi dane o dynamice PKB w Polsce.

CASE szacuje, że PKB odnotuje wzrost o 0,1% w III kw. 2009 r. i o 2,0% w IV kw. Zgodnie z naszą oceną gospodarka znalazła się w recesji w I kwartale. Przemawiają za tym spadki po stronie podażowej w ujęciu kwartalnym i rocznym. Kredyt dla gospodarki realnej praktycznie zamarł w I kwartale głównie z powodów po stronie podaży, ale wiele firm zrezygnowało także z kredytu inwestycyjnego. Po stronie popytowej nastąpił gwałtowny spadek inwestycji w środki trwałe, ale jeszcze szybciej firmy pozbywają się nadmiernych zapasów - czytamy w raporcie kwartalnym CASE.

Według nich, "pogorszenie perspektyw u naszych najważniejszych partnerów w świecie stawia pod znakiem zapytania możliwość osiągnięcia dna recesji przez gospodarkę w drugim kwartale br."

Konsumpcja pozostanie filarem wzrostu gospodarczego, mimo jej osłabienia, dzięki obniżce PIT i znacznej rekompensacie dla emerytów, oraz podwyżkom płac, choć malejącym. W 2010 r. eksport i inwestycje publiczne w infrastrukturę będą prowadziły do przyspieszenia tempa wzrostu. Notabene, spodziewamy się, że wkład eksportu netto będzie dodatni. W II połowie 2010 r. może zacząć się ożywienie w inwestycjach prywatnych - czytamy dalej. Z szacunków Centrum wynika, że średnioroczna inflacja w 2009 r. wyniesie 3,4% i spowolni do 2,3% w 2010 r. wobec ubiegłorocznych 4,2%.