Ministerstwo Edukacji Narodowej razem z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Centralną Komisją Egzaminacyjną opublikowało wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. W nich znalazły się dokładne wskazówki w jaki sposób tegoroczne testy będą przeprowadzone.

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby zdrowe i takie, u których nie ma objawów choroby zakaźnej. Do szkoły nie może też wejść osoba przebywająca na kwarantannie.

Uczniowie powinni przynieść własne przybory piśmiennicze i sami zapewnić sobie np. wodę. Zdający nie mogą wziąć ze sobą zbędnych przedmiotów, w tym książek, czy maskotek.

W przypadku, kiedy ktoś będzie zdawał kilka egzaminów jednego dnia, szkoła nie może mu dostarczyć jedzenia.

Ponadto przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien zapewnić kilku "rezerwowych" członków komisji, gdyby ktoś zachorował.

Do szkoły w maseczce

Co ważne, każdy przychodzący do szkoły powinien zakryć usta i nos maseczką. Tę będzie można ściągnąć dopiero po zajęciu miejsca w ławce. Maseczkę powinni też mieć założoną nauczyciele. W trakcie przeprowadzania egzaminu mogą ją zdjąć. Ci, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki czy przyłbicy, test powinni zdawać w oddzielnej sali.

Oczekujący na egzamin powinni zachować między sobą 1,5 metrowy odstęp.

Przy wejściu do szkoły i w salach powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk.

Odpowiedni odstęp w sali

Wytyczne nie określają, ile maksymalnie osób powinno znajdować się w poszczególnych salach egzaminacyjnych. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.


W 1,5-metrowych odstępach powinni też siedzieć nauczyciele nadzorujący egzamin. W czasie zdawania drzwi do sali powinny być otwarte, tak aby nikt nie zdających nie musiał ich otwierać ręką. Przed egzaminem każdą salę trzeba wietrzyć przez godzinę.

Obowiązkowo przed każdym egzaminem i tuż po nim trzeba zdezynfekować ławki i krzesła.

Każdy z uczniów powinien zostać też poinstruowany, że po zakończeniu egzaminu nie powinien spotykać się ze swoimi rówieśnikami, żeby podzielić się wrażeniami.

W trakcie matur i egzaminu ósmoklasisty zabroniona jest też wizyta rodziców w szkole.

Harmonogram egzaminów

Przypomnijmy, że zgodnie z ogłoszonym harmonogramem  egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. 

W tym roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.